semantic layer analytic dashboard report

Semantic layer là gì?

Semantic Layer là một đại diện của dữ liệu kinh doanh thô giúp người dùng cuối truy cập dữ liệu …

Semantic layer là gì? Read More »