semantic layer analytic dashboard report

Semantic layer là gì?

Semantic Layer là một đại diện của dữ liệu kinh doanh thô giúp người dùng cuối truy cập dữ liệu một cách tự chủ bằng cách sử dụng các thuật ngữ kinh doanh phổ biến để thực thi mục đích báo cáo (report) và phân tích dữ liệu (analytics). Nói cách khác, SAP đã tạo sẵn một số mô hình để triển khai và sử dụng. Các thước đo (measures) và thuộc tính (attributes) trong các mô hình này sử dụng cùng một nhãn dưới dạng các trường SAP Business One, vì vậy rất dễ dàng cho người dùng cuối và các nhà thiết kế xác định những gì họ cần để tạo nên các báo cáo và dashboard.

semantic layer analytic dashboard report

Ứng dụng của Semantic layer trong SAP Business One version SAP HANA

Đặc biệt, semantic layer áp dụng trong ERP SAP Business One phiên bản SAP HANA cung cấp các views giúp dễ dàng phân tích dữ liệu. Các chế độ view này mở cho nhiều loại giao diện và ứng dụng báo cáo. Với semantic layer, bạn có thể thực hiện phân tích theo thời gian thực dựa trên công cụ tính toán của SAP HANA.

Phân loại view

Semantic layer hỗ trợ tạo 2 loại view: query view và reuser view. Query view được thiết kế để sử dụng trực tiếp bởi công cụ phân tích của ứng dụng. Trong khi đó, Reuse view được thiết kế cho phép sử dụng như các khối có thể hợp lại dễ dàng trong Query view. Cả Query view và Reuse view đều có thể mở rộng cho nhiều khách hàng: dễ dàng bổ sung các thông tin User Defined Fields (UDF), User Defined Tables (UDT).

semantic layer analytic dashboard report

Có 2 loại Reuse view: Reuse Dimensions (liên quan đến thuộc tính dữ liệu cơ sở) và Reuse Fact Cubes (liên quan đến dữ liệu giao dịch: số lượng, số tiền)

Cấu trúc của Reuse dimension view

Sau đây là ví dụ về các kết hợp câu lệnh join trong Projection Node và kết quả này sẽ được đưa vào Semantic layer. Khung bên phải cho chúng ta thấy chi tiết các cột thông tin trong view. Khung bên trái, với số lượng lớn các Reuse view của thông tin dữ liệu cơ sở (master data) đã được tạo sẵn cho hệ thống SAP Business One semantic layer. Và chúng được lưu trong thư mục adm.

semantic layer analytic dashboard report

Cấu trúc của Reuse fact view

Sau đây là Reuse fact view. Nó được thiết kế để phân tích tình hình kinh doanh và được dựa trên các bảng dữ liệu khác nhau có liên quan đến dữ liệu kinh doanh. Cấu trúc của view này được kết hợp từ các câu lệnh join của một loại giao dịch cụ thể và được đưa vào Projection Node. Tập hợp các Projection Node của các giao dịch khác sau đó được liên kết với bảng OCRD. Và sau cùng, tập hợp đó được đưa vào Aggregation node để cấu thành nên fact view

semantic layer analytic dashboard report

Cấu trúc của query view kết hợp từ Reuse view và Dimension view

Hình minh họa bên dưới mô tả cấu trúc của view. Trong đó phần phía trên có 3 query view được tạo thành từ việc kết hợp với các Reuse view phía bên dưới. Với query view là Accounting Aging Query (bôi vàng) được tạo thành từ kết hợp 3 view: Internal Reconciliation, Business Partner dimension và Journal Entry Posted cũng được bôi vàng.

Chúng ta dễ nhận ra Reuse view có tên Business Partner được sử dụng không chỉ trong 1 view mà còn hiện diện ở 2 view còn lại. Với cách thiết kế và được tái sử dụng thế này, Reuse view được tạo như một khối và có thể kết hợp dễ dàng với các view khác tạo ra khả năng linh hoạt và hiệu quả khi xây dựng các mô hình dữ liệu phục vụ các báo cáo và dashboard.

semantic layer analytic dashboard report

Quy tắc đặt tên của semantic layer
  • Chỉ sử dụng ký tự (a-z/A-Z), số (0-9) và dấu gạch dưới (_)
  • Không được bắt đầu tên bằng số
  • Tên có thể được viết theo dạng viết hoa đầu mỗi từ (CamelCase)
  • Trường thông tin của view không vượt quá 30 ký tự
  • Tên của view không vượt quá 45 ký tự
  • Query view phải được đặt tên kết thúc bằng ‘Query’
  • Extended Query view phải bắt đầu bằng tên của khách hàng/đối tác (Customer/Partner name)

semantic layer analytic dashboard report

Cách triển khai mô hình dữ liệu
  • Sử dụng chức năng SAP HANA Model Management trong hệ thống SAP Business One version for SAP HANA
  • Sử dụng Administration Console khi đăng nhập vào System Landscape Directory. Chúng ta có thể bổ sung các trường thông tin UDF, UDT với tùy chọn này cho các khách hàng khác nhau.

semantic layer analytic dashboard report

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *