semantic layer analytic dashboard report

Semantic layer là gì?

Semantic Layer là một đại diện của dữ liệu kinh doanh thô giúp người dùng cuối truy cập dữ liệu một cách tự chủ bằng cách sử dụng các thuật ngữ kinh doanh phổ biến để thực thi mục đích báo cáo (report) và phân tích dữ liệu (analytics). Nói cách khác, SAP đã tạo …

Semantic layer là gì? Read More »