Quản lý sản xuất Production Manufacturing

Quản lý sản xuất với SAP Business One

Tính năng quản lý sản xuất (Production Management) là một trong những tính năng quan trọng của hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1). Nó giúp doanh nghiệp theo dõi từng bước trong quá trình sản xuất, từ kế hoạch đến sản xuất để giao cho khách hàng đúng hạn.

SAP Business One cho phép bạn quản lý các yêu cầu sản xuất và dự đoán nhu cầu sản xuất dựa trên các đơn đặt hàng hoặc dự báo bán hàng. Nó cũng giúp bạn theo dõi tiến độ sản xuất và xác định bất kỳ sự cản trở nào trong quá trình sản xuất.

SAP Business One cũng cho phép bạn quản lý và theo dõi tình trạng của các nguyên vật liệu, bao gồm việc lập bộ định mức sản xuất, kế hoạch sản xuất, thực thi sản xuất. Thống kê sản lượng thực tế so với kế hoạch, tổng hợp chi phí sản xuất (nguyên vật liệu, máy móc, nhân công và chi phí sản xuất chung) và xác định chi phí sản xuất vượt định mức của từng lệnh sản xuất để bổ đúng cho thành phẩm được sản xuất.

Phân hệ sản xuất trong SAP Business One giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình sản xuất, giảm chi phí và tăng hiệu suất. Nó cung cấp một nền tảng toàn diện và thông minh để theo dõi và giám sát, từ kế hoạch đến thực hiện, giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu sản xuất và kinh doanh một cách hiệu quả, đáp ứng ngày càng nhiều nhu cầu của khách hàng.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *