SAP Business One Version 10 Feature Package 2405

SAP Business One Version 10 Feature Package 2405

Feature Package 2405 là phiên bản cập nhật các chức năng mới bổ sung giúp gia tăng năng suất và trải nghiệm người dùng, sau đây là các cập nhật quan trọng của bản SAP Business One version 10 Feature Package 2405 :

1. Cột mốc đạt được

ERP SAP Business One version 10 feature package 2405

2. Tính năng mới:

  • Nhật ký thay đổi phân quyền (Authorization Change Log)

ERP SAP Business One addtional Authorization change log

  • Báo cáo chi tiết giá thành sản xuất (Production variance report)

ERP SAP Business One version 10 feature package 2405 enhance Production Variance report

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *