Các biểu tượng thường dùng

Các biểu tượng thường dùng trong hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1): đây là hình ảnh đại diện cho thao tác hoặc hành động cụ thể. Danh sách bên dưới mô tả những biểu tượng thường được dùng trong hệ thống:

các biểu tượng thường dùng common icon dùng để tìm kiếm giá trị trong danh mục hoặc tiêu chí, chẳng hạn như tìm khách hàng trong danh mục

các biểu tượng thường dùng common icon gọi ra lịch để hỗ trợ chọn ngày đó thay vì nhập thủ công

 các biểu tượng thường dùng common icon gọi ra máy tính để hỗ trợ tính toán

các biểu tượng thường dùng common icon gọi thực thi câu truy vấn dữ liệu (query) được gán trong UDV của trường đang chọn (field)

 drill down nhấp chọn để truy cập thông tin có liên quan đến dữ liệu nguồn (chức năng Drilldown: nôm na nghĩa là khoan ngược về gốc)

expand  mở rộng thông tin cho phép xem nhiều dòng chi tiết hơn, thường thấy trong các báo cáo có nhóm theo tiêu chí

các biểu tượng thường dùng common icon xổ xuống danh sách để chọn

selection cho phép mở thêm cửa sổ cho phép lựa chọn nhiều tiêu chí, thường thấy trong các báo cáo

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *