Thiết lập chứng từ Outgoing Payment

Thiết lập các thông tin cho chứng từ chi tiền (Outgoing Payment) trong hệ thống SAP Business One: Administration >>> System Initialization >>> Document Settings >>> Per Document >>> Outgoing Payment

Thiết lập chứng từ Document Setting Outgoing Payment

Split BP/Account in Journal Entry

Chọn để có một dòng xuất hiện cho mỗi phương thức thanh toán.

Theo cài đặt mặc định, chỉ có một dòng xuất hiện cho tài khoản khách hàng hoặc nhà cung cấp trong hạch toán kế toán (Journal Entry) cho chứng từ thanh toán Outgoing Payment, ngay cả khi các phương thức thanh toán khác nhau được chỉ định cho khoản thanh toán.

 

Maximum No. of Documents in Payment

Nhập giá trị để xác định số lượng tối đa chứng từ được giải trừ trong mỗi khoản thanh toán.

 

Display All Transactions by Default

Chọn để hiển thị tất cả các giao dịch của đối tác kinh doanh (Business Partner) đang ở trạng thái mở (Open) trong khi thao tác với cửa sổ Incoming Payment.

 

Create Capitalization Credit Memo for Fixed Assets with Cash Discounts

Ghi chú
Trường này chỉ khả dụng nếu bạn đã bật chức năng tài sản cố định (Fixed Asset).

Khi mua một tài sản cố định thông qua quy trình mua hàng, chứng từ tăng nguyên giá TSCĐ (Capitalization) sẽ tự động được tạo khi AP Invoice được lưu thành công. Nếu bạn thanh toán hóa đơn có xuất hiện chiết khấu tiền mặt (Cash Discount), bạn có thể chọn hộp kiểm này để hệ thống tự động tạo chứng từ điều chỉnh giảm nguyên giá (Capitalization Credit Memo) cho phần tài sản được chiết khấu.

 

Block documents with earlier Posting Date

Tùy chọn này chỉ khả dụng khi hộp kiểm Block documents with earlier Posting Date được chọn ở thẻ General trong Administration >>> System Initialization >>> Document Settings

Chọn hộp kiểm để thực thi chặn nếu chứng từ có ngày ghi sổ (Posting Date) sớm hơn chứng từ cùng loại trước đó.

 

Allow Cash Accounts Only for Cash Payment Means

Chọn hộp kiểm để kiểm soát người dùng chỉ được sử dụng tài khoản tiền cho khi thao tác với phương thức Cash Payment Means

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *