Thiết lập chứng từ Purchase Request

Thiết lập các thông tin cho chứng từ yêu cầu mua hàng (Purchase Request) trong hệ thống SAP Business One: Administration >>> System Initialization >>> Document Settings >>> Per Document >>> Purchase Request.

Thiết lập chứng từ General Settings Purchase Request

Send E-Mail When PO or Goods Receipt PO is Created

Khi được chọn, một E-mail sẽ tự động được gửi đến người tạo yêu cầu mua hàng sau khi nó được đưa vào đơn mua hàng (Purchase Order) hoặc nhập kho hàng mua (Goods Receipt PO). Bạn có thể thay đổi trạng thái của hộp kiểm này bất kỳ lúc nào. Hộp kiểm này cũng xuất hiện trong chứng từ yêu cầu mua hàng và trạng thái mặc định của nó bắt nguồn từ lựa chọn này của bạn.

 

Send Alert When PO or Goods Receipt PO is Created

Khi được chọn, một cảnh báo sẽ được gửi đến người tạo yêu cầu mua hàng sau khi nó được đưa vào đơn mua hàng (Purchase Order) hoặc nhập kho hàng mua (Goods Receipt PO). Bạn có thể thay đổi trạng thái của hộp kiểm này bất kỳ lúc nào.

 

Copy Prices from Purchase Requests to Purchase Orders

Cho phép bạn sao chép Info Price của từng mặt hàng trong yêu cầu mua hàng sang Unit Price trong đơn mua hàng (Purchase Order).

 

Update Tax Code according to BP default Tax Code

Cập nhật Tax Code của từng mặt hàng trong yêu cầu mua hàng, được lấy từ Tax Group trong Item Master Data >>> Purchasing Data sang Tax Group được xác định trong Business Partner Master Data >>> Accounting >>> Tax.

 

Allow Update of User-Defined Fields When Document Rows Are Not Editable

Chọn hộp kiểm này để bật chế độ cho phép người dùng được cập nhật các trường định nghĩa bởi người dùng (User-Defined Fields) nằm ở các dòng trong chứng từ Purchase Request.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *