Chi tiết dòng (Row Details)

Thông thường, người dùng sẽ nhập liệu chứng từ mua/bán trong lưới chi tiết theo phương ngang từ trái qua phải của từng dòng. Tuy nhiên hệ thống SAP Business One cũng cung cấp cách thức nhập liệu theo hàng dọc của từng dòng.

Định vị trí con trỏ trên dòng bất kỳ, chọn chức năng trên thanh menu Go To >>> Row Details hoặc nhấp đôi chuột vào cột đầu của lưới nhập liệu

Chi tiết dòng (Row Details)

Cửa sổ chi tiết dòng Row Details sẽ xuất hiện cho phép người dùng thực hiện nhập liệu/chỉnh sửa dữ liệu theo chiều dọc.

Chi tiết dòng (Row Details)

Người dùng có thể thiết lập các trường được hiển thị hoặc thay đổi trật tự sắp xếp của các trường bằng cách sử dụng chức năng Form Settings >>> Row Format

Chi tiết dòng (Row Details)

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *