Các phím tắt (Shortcut)

Hệ thống ERP SAP Business One hỗ trợ các phím tắt (Shortcut) giúp người dùng thao tác nhanh bằng cách bấm phím / tổ hợp phím thay vì phải thao tác chọn bằng chuột

Các phím tắt chung trong hệ thống #

 

Chức năng Phím tắt
Đổi tên trường Nhấn giữ phím Ctrl và nhấp đôi chuột trái vào trường cần đổi, hệ thống sẽ mở cửa sổ Changing Description
Di chuyển đến trường hoạt động (active field) kế tiếp Nhấn Tab
Di chuyển về trường hoạt động (active field) kế trước Nhấn và giữ phím Shift + Tab
Làm mới dữ liệu Nhấn và giữ Ctrl + Shift + R
Nhập ngày hiện tại Nhập bất kỳ ký tự không phải dạng số + Tab, ví dụ q + Tab
Nhập ngày của tháng hiện tại nhập số đại diện cho ngày + Tab, ví dụ, 15 +Tab sẽ ra ngày 15 tháng 1 năm 2023, lưu ý hiện tại là ngày 06 tháng 1 năm 2023.
Nhập ngày của năm hiện tại nhập số đại diện cho ngày và tháng + Tab, ví dụ, 1503 +Tab sẽ ra ngày 15 tháng 3 năm 2023, lưu ý hiện tại là ngày 06 tháng 1 năm 2023.
Nhập ngày bất kỳ nhập số đại diện cho ngày, tháng và năm + Tab, ví dụ, 150324 +Tab sẽ ra ngày 15 tháng 3 năm 2024, lưu ý hiện tại là ngày 06 tháng 1 năm 2023.
Chọn nhiều dòng liên tiếp nhau Chọn dòng đầu tiên, nhấn giữ phím Shift và chọn dòng cuối.
Chọn nhiều dòng bất kỳ Chọn dòng đầu tiên, nhấn giữ Ctrl và chọn tiếp các dòng có liên quan.
Bỏ chọn dòng Nhấn giữ Ctrl + chọn dòng có liên quan.
#
Các phím tắt trong khi nhập liệu chứng từ mua (Purchasing)/ bán (Sales) #

 

Chức năng Lệnh trên thanh menu Phím tắt
Hiển thị chứng từ cơ sở (base document) Goto >>> Base Document Ctrl + N
Hiển thị chứng từ đích (target document) Goto >>> Target Document Ctrl + T
Hiển thị thông tin chi tiết của dòng Goto >>> Row Details Ctrl + L
Hiển thị cửa sổ Phương thức thanh toán (Payment Means) Goto >>> Payment Means Ctrl + Y
Hiển thị cửa sổ Lợi nhuận gộp (Gross Profit) Goto >>> Gross Profit Ctrl + G
Hiển thị cửa sổ Tính toán trọng lượng & thể tích (Volume & Weight Calculation) Goto >>> Volume and Weight Calculation Ctrl + W
Tạo báo cáo Nhật ký giao dịch (Transaction Journal report) Goto >>> Transaction Journal… Ctrl + J
Đặt con trỏ chuột vào trường mã đối tác (Business Partner Code) Goto >>> Business Partner Code Ctrl + U
Chuyển đến dòng đầu tiên của bảng Goto >>> First Row Ctrl + H
Chuyển đến dòng cuối của bảng Goto >>> Last Row Ctrl + E
Đặt con trỏ chuột vào trường ghi chú (Remarks) Goto >>> Remarks Ctrl + R
Hiển thị thông tin liên quan đến số serial/batch Goto >>> Batch/Serial Numbers Ctrl + Tab khi con trỏ chuột đang ở trường Quantity
Hiển thị danh sách các hàng hóa vật tư thay thế (alternative items) Goto >>> Alternative Items Ctrl + Tab khi con trỏ chuột đang ở trường Item Number
Hiển thị số lượng phân bổ hàng hóa vật tư (item allocation) của kho Goto >>> Warehouse Balance Report Ctrl + Tab khi con trỏ chuột đang ở trường Whse
#
Các phím tắt trong khi nhập liệu chứng từ thanh toán (Payment) #

 

Chức năng Lệnh trên thanh menu Phím tắt
Hiển thị cửa sổ Phương thức thanh toán (Payment Means) Goto >>> Payment Means… Ctrl + Y
Tạo báo cáo Nhật ký giao dịch (Transaction Journal report) Goto >>> Transaction Journal… Ctrl + J
Đặt con trỏ chuột vào trường mã đối tác (Business Partner Code) Goto >>> Business Partner Code Ctrl + U
Chuyển đến dòng đầu tiên của bảng Goto >>> First Row Ctrl + H
Chuyển đến dòng cuối của bảng Goto >>> Last Row Ctrl + E
Đặt con trỏ chuột vào trường Ghi chú (Remarks) Goto >>> Remarks Ctrl + R
Sao chép số tiền thanh toán đến trường Total hoặc Amount trong cửa số Phương thức thanh toán (Payment Means) Right Click >>> Copy Balance Due Ctrl + B khi con trỏ chuột đang ở trường Total hoặc Amount
Chuyển đến trường hoạt động (active field) kế tiếp sau khi bạn đổi tên đối tác hoặc tên tài khoản kế toán trong cửa sổ Checks for Payment Ctrl + Shift + Tab
Các phím tắt trong khi nhập liệu chứng từ sản xuất (Production)/ hàng tồn kho (Inventory) #

 

Chức năng Lệnh trên thanh menu Phím tắt
Hiển thị chi tiết thông tin của dòng được chọn Goto >>> Row Details… Ctrl + L
Chuyển đến dòng đầu tiên của bảng Goto >>> First Row Ctrl + H
Chuyển đến dòng cuối của bảng Goto >>> Last Row Ctrl + E
Đặt con trỏ chuột ở trường Ghi chú (Remarks) Goto >>> Remarks Ctrl + R
Hiển thị số batch/serial của hàng hóa vật tư nếu có tồn tại Goto >>> Batch/Serial Numbers Ctrl + Tab khi con trỏ chuột đang ở trường Quantity

 

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *