Thiết lập chứng từ Inventory Posting

Thiết lập các thông tin cho chứng từ điều chỉnh hàng tồn kho thông qua kết quả kiểm kê (Inventory Posting) trong hệ thống SAP Business One: Administration >>> System Initialization >>> Document Settings >>> Per Document >>> Inventory Posting

Thiết lập chứng từ Document Setting Inventory Posting

 

Allow Inbound Posting with Zero Price

Thông thường, để điều chỉnh chênh lệch giá trị hàng tồn kho, bạn phải xác định giá dương cho một mặt hàng có số lượng được tính khác với số lượng trong kho được lưu trữ trong hệ thống.

Nếu chọn hộp kiểm này, thì bạn có thể nhập 0 cho giá trong chứng từ Inventory Posting khi số lượng đếm được lớn hơn số lượng tồn kho trong hệ thống. Trong những trường hợp như vậy, chênh lệch giá trị hàng tồn kho chưa được phản ánh trong sổ kế toán, mặc dù chênh lệch số lượng hàng tồn kho vẫn được ghi lại trong hệ thống.

 

Highlight Rows with Variance Greater Than

Nếu số lượng đếm được khác với số lượng trong kho được lưu trữ trong hệ thống và tỷ lệ phần trăm chênh lệch vượt quá giới hạn chấp nhận được đã xác định, thì hệ thống sẽ đánh dấu hàng tương ứng bằng màu đỏ.

 

Enable On Release Only for Serial and Batch Numbers Management in Inventory Posting

Bạn không bắt buộc phải gán hoặc tạo số Serial/Batch cho một mặt hàng được quản lý theo số Serial/Batch nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Hộp kiểm này được chọn.
  • Bản thân mặt hàng này chỉ được quản lý khi thực hiện nghiệp vụ xuất kho (Release Only), được xác định bằng phương pháp quản lý (Manage Item By) được xác định trong Item Master Data >>> General.
  • Vào ngày kiểm đếm, số lượng kiểm đếm nhiều hơn số lượng tồn kho. Điều này có nghĩa là bạn cần “nhận” thêm một số đơn vị của mặt hàng (được xác định bằng số Serial/Batch) vào hệ thống thay vì “xuất bỏ” một số đơn vị.

 

Calculate In-Whse Qty on Count Date Based On

Cài đặt này xác định cơ sở để hệ thống tính toán số lượng trong kho của từng mặt hàng vào ngày đếm trên cơ sở:

    • Transactions’ Creation Dates: ngày tạo chứng từ kiểm kê theo thời gian thực (system date)
    • Transactions’ Posting Dates: ngày ghi sổ của chứng từ kiểm kê (posting date)

Refresh In-Warehouse Quantity in DI API: chọn hộp kiểm này cho phép làm mới dữ liệu khi thực hiện tạo chứng từ bằng DI API

 

Allow Inclusion of Inactive Items in Document

Một số mặt hàng bị vô hiệu vào ngày đếm hoặc ngày điều chỉnh sau kiểm đếm. Nếu bạn vẫn muốn đưa các mặt hàng bị vô hiệu này vào chứng từ, bạn cần chọn hộp kiểm này. Ví dụ: bạn dự trữ một số sản phẩm để bán trong tương lai; các sản phẩm này tạm thời được vô hiệu (inactive) trong hệ thống nhưng thực tế đang được lưu trữ. Trong trường hợp này, bạn có thể không muốn loại trừ chúng khỏi việc kiểm kê hàng tồn kho.

 

Nếu bạn bỏ chọn hộp kiểm này, bạn chỉ có thể thêm các mặt hàng đang có hiệu lực vào các chứng từ Inventory Counting Inventory Posting.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *