Thiết lập chứng từ Pick List

Thiết lập các thông tin cho chứng từ danh sách soạn hàng (Pick List) trong hệ thống SAP Business One: Administration >>> System Initialization >>> Document Settings >>> Per Document >>> Pick List

Thiết lập chứng từ Document Setting Pick List

 

Display Only Paid Reserve Invoices in Pick and Pack Manager

Chọn hộp kiểm để hệ thống chỉ hiển thị những mặt hàng trong chứng từ AR Reserve Invoice đã được thanh toán.

 

Automatically copy all open rows from Source Documents (Sales Order hoặc Reserve Invoice)

Sao chép toàn bộ các dòng đang ở trạng thái mở (open) từ chứng từ nguồn đến chứng từ giao hàng (delivery) trong quy trình Pick and Pack.

Khi bạn tạo Delivery trong quy trình pick and pack, tất cả các mặt hàng còn ở trạng thái mở (open) từ đơn bán hàng (Sales Order) hoặc hóa đơn xuất trước (AR Reserve Invoice) đã chọn sẽ được hiển thị trong Delivery , ngay cả khi bạn chỉ chọn một trong số chúng. Tất cả các mặt hàng không được chọn sao chép để giao hàng mà không có số lượng.

Ví dụ

Bạn thao tác theo các bước sau:

  1. Tạo Sales Order cho khách hàng Z với các mặt hàng sau:
   • Mặt hàng A với số lượng 10
   • Mặt hàng B với số lượng 5
  2. Trong cửa sổ pick and pack manager, chỉ chọn mặt hàng A và thực hiện giao hàng.

Kết quả, một trong các tình huống sau xảy ra:

  • Nếu hộp kiểm được chọn, mặt hàng A và B xuất hiện trong cửa sổ Delivery như sau:
   • Mặt hàng A với số lượng 10
   • Mặt hàng B không có số lượng

Trước khi lưu chứng từ, bạn có thể điều chỉnh số lượng của cả 2 mặt hàng nếu muốn.

  • Nếu hộp kiểm không được chọn, chỉ mặt hàng A với số lượng 10 xuất hiện trong cửa sổ Delivery

 

Consider Sales Document Settings for Partial Delivery in the Pick and Pack Process

Chọn hộp kiểm để hệ thống tính đến giao hàng một phần được trong thiết lập chứng từ bán hàng.

 

Allow Pick Lists with Empty Bin Location

Chọn hộp kiểm để cho phép bạn tạo Pick List mà không cần khai báo thông tin Bin Location nào. Hộp kiểm có hiệu lực ở cấp độ công ty.

Khi hộp kiểm được chọn, trường Bin Location trống trong Pick List được tạo, mặc dù bạn đã chỉ định tiêu chí lựa chọn liên quan đến Bin Location khi tạo Pick List. Nếu mặt hàng được quản lý theo số Serial / Batch, thì cả thông tin về Bin Location cũng như số Serial / Batch đều không được đưa vào Pick List mà bạn đã tạo.

Ghi chú

Hộp kiểm tương tự tồn tại trên cửa sổ Form Settings – Pick and Pack Manager >>> Document >>> Table. Hộp kiểm đó có hiệu lực ở cấp độ người dùng.

Các hộp kiểm có hiệu lực theo các quy tắc sau:

   • Khi lần đầu bạn mở cửa sổ Pick and Pack Manager, trạng thái mặc định của hộp kiểm Allow Pick Lists with Empty Bin Location trong Form Settings – Pick and Pack Manager có cùng trạng thái với thiết lập ở Document Settings
   • Khi bạn tạo Pick Lists thông qua cửa sổ Pick and Pack Manager, hộp kiểm trong Form Settings – Pick and Pack Manager sẽ có hiệu lực.
   • Khi bạn tạo Pick Lists thông qua chức năng Generate Pick List trong menu ngữ cảnh của cửa sổ Sales Order, hộp kiểm trong cửa sổ Document Settings sẽ có hiệu lực.

Lưu ý

Hộp kiểm này chỉ ảnh hưởng đến các công ty đã bật chức năng Bin Location.

 

Exclude Non-Inventory Items from Pick and Pack Manager

Chọn hộp kiểm để loại bỏ các mặt hàng không quản lý tồn kho trong cửa sổ Pick and Pack Manager

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *