Trước khi người dùng có thể nhập các cơ hội mua hàng hoặc bán hàng mới, bạn phải xác định các giai đoạn (Stage) có liên quan. Ví dụ về các giai đoạn bao gồm: liên hệ, làm rõ nhu cầu, báo giá, đàm phán, chốt đơn hàng. Trong cửa sổ quản lý cơ hội (Opportunity), trên thẻ Stage, các giai đoạn này có thể được sắp xếp theo trình tự phải trải qua để đi đến được giai đoạn chốt được đơn hàng của khách. Các giai đoạn bổ sung có thể được thêm vào bất cứ lúc nào.

Đường dẫn: Administration >>> Setup >>> Opportunities >>> Opportunity Stages

Opportunity Stages Setup cơ hội kinh doanh

Khai báo các thông tin sau:

  • Name: nhập tên của giai đoạn
  • Stage No.: thứ tự của giai đoạn trong toàn bộ tiến trình quản lý cơ hội từ khi bắt đầu đến khi kết thúc.
  • Closing Percentage: giá trị kỳ vọng của từng giai đoạn. SAP Business One dùng để lượng hóa trong báo cáo dự báo về cơ hội kinh doanh.
  • Sales: chọn hộp kiểm để khai báo giai đoạn này có thuộc về hoạt động bán hàng (Sales).
  • Purchasing: chọn hộp kiểm để khai báo giai đoạn này có thuộc về hoạt động thu mua (Purchasing).
  • Cancelled: chọn hộp kiểm để vô hiệu giai đoạn. Giai đoạn bị vô hiệu sẽ không xuất hiện trong quá trình nhập liệu của người dùng.

Chọn nút Update, con trỏ di chuyển đến một hàng mới để có thể thêm một giai đoạn khác. Người dùng cao cấp (Super user) có thể thêm giai đoạn bất cứ lúc nào.

Chọn nút OK để đóng cửa sổ này.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *