Thiết lập quy tắc khả năng đủ hàng để hứa (Defining ATP Checking Rules)

Đường dẫn: Administration >>> Setup >>> Sales >>> ATP Checking Rule List. Bạn có thể xác định các quy tắc kiểm tra khả năng đủ hàng để hứa (Available To Promise – ATP) khác nhau để đáp ứng các yêu cầu khác nhau bằng cách sử dụng cửa sổ ATP Checking Rule List và cửa sổ Checking Rule Details.

Khả năng đủ hàng để hứa ATP checking rules

hoặc chọn Administration >>> System Initialization >>> Document Settings >>> General, sau đó chọn nút ATP Checking Rules – Setup.

Cửa sổ ATP Checking Rule List xuất hiện, hiển thị quy tắc đã được khai báo sẵn. Quy tắc này sẽ được dùng khi không có quy tắc nào được chỉ định cho mặt hàng.

Ghi chú

Người dùng không thể xóa Quy tắc AA đã được hệ thống khai báo sẵn, tuy nhiên có thể thay đổi nội dung của nó bằng cách sử dụng cửa sổ Checking Rule Details.

Người dùng không thể xóa Quy tắc đã được chỉ định cho mặt hàng

Code

Chỉ định mã của quy tắc.

Description

Chỉ định tên của quy tắc.

Nhấn nút Update để lưu.

Để khai báo chi tiết của quy tắc, chọn quy tắc và chọn nút Details hoặc nhấp đôi chuột vào quy tắc; cửa sổ Checking Rule Details xuất hiện, hiển thị các thông tin sau:

Include Past Planned Receipts

Chọn hộp kiểm này để bao gồm bất kỳ kế hoạch nào có ngày sớm hơn ngày hệ thống hiện tại trong tính toán của ATP. Hộp kiểm này được chọn theo mặc định.

Perform ATP Check Automatically

Chọn hộp kiểm này để thực hiện kiểm tra ATP tự động. Hộp kiểm này được chọn theo mặc định.

Nếu hộp kiểm này không được chọn, thì hộp kiểm Display Delivery Schedule Details for Unconfirmed and Delayed Quantities sẽ không khả dụng và người dùng cần kiểm tra ATP theo cách thủ công, nếu không sẽ không có số lượng được xác nhận.

Khi hộp kiểm này được chọn, kiểm tra ATP tự động được thực hiện trong các trường hợp sau:

   • Đối với một dòng trên đơn hàng, bạn chưa thực hiện bất kỳ hành động nào trong cửa sổ Delivery Schedule Details có liên quan và sau khi bạn chỉ định số lượng hoặc chọn Delivery Schedule Details bằng cách nhấp chuột phải vào dòng, quy trình kiểm tra ATP tự động sẽ chạy.
   • Đối với một dòng trên đơn hàng, bạn đã xác nhận lịch giao hàng dự kiến, hoặc hủy lịch giao hàng mà không xác nhận. Sau khi bạn thay đổi số lượng, kiểm tra ATP tự động sẽ chạy.
   • Đối với chứng từ, khi bạn chọn nút Add hoặc Update, nếu có bất kỳ dòng nào chưa được thực hiện bất kỳ hành động nào trong cửa sổ Delivery Schedule Details có liên quan, kiểm tra ATP tự động sẽ chạy.

Display Delivery Schedule Details for Unconfirmed and Delayed Quantities

Chọn hộp kiểm này để hiển thị cửa sổ Delivery Schedule Details khi có số lượng chưa được xác nhận hoặc bị chậm trễ. Hộp kiểm này được chọn theo mặc định.

Nếu hộp kiểm này không được chọn, cửa sổ Delivery Schedule Details sẽ không xuất hiện ngay cả khi có số lượng chưa được xác nhận hoặc bị chậm trễ. Trong trường hợp này, nếu hộp kiểm Perform ATP Check Automatically được chọn, tất cả số lượng có sẵn sẽ tự động được xác nhận.

Allow Delivery of Unconfirmed and Delayed Quantities

Chọn hộp kiểm này để cho phép giao hoặc lấy số lượng chưa được xác nhận hoặc bị trì hoãn. Hộp kiểm này được bỏ chọn theo mặc định.

Cumulation Strategy

Chọn chiến lược tích lũy khi thực hiện kiểm tra ATP trong quá trình tạo tài liệu.

   • Chọn Required Qty on Creation; Confirmed Qty on Change để kiểm tra số lượng được yêu cầu khi bạn tạo tài liệu và kiểm tra số lượng đã xác nhận khi bạn thay đổi tài liệu.
   • Chọn Confirmed Qty on Creation and Change để kiểm tra số lượng đã xác nhận khi bạn tạo và thay đổi tài liệu.

Default Delivery Strategy

Chọn chiến lược giao hàng mặc định khi lịch giao hàng được đề xuất trong cửa sổ Delivery Schedule Details . Để biết thêm thông tin, hãy xem Ví dụ: Đề xuất lịch giao hàng (Example: Proposing Delivery Schedules).

Tùy chọn Delivery Proposal được chọn theo mặc định.

Maximum No. of Delivery Proposals

Nhập một số nguyên dương làm số lượng đề xuất giao hàng tối đa trong cửa sổ Delivery Schedule Details. Để biết thêm thông tin, hãy xem Ví dụ: Đề xuất lịch giao hàng (Example: Proposing Delivery Schedules).

Giá trị mặc định là 9. Nếu bạn để trống trường này, sẽ không có giới hạn về số lượng đề xuất giao hàng.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *