Chức năng lưu nháp (Save as Draft)

Trong hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1), người dùng có thể dùng chức năng lưu nháp (Save as Draft) nếu chưa hoàn tất thao tác trong quá trình nhập liệu chứng từ , . Có 2 cách:

  • Click chuột phải trên khu vực chung (Header) của chứng từ, chọn Save as Draft
  • Thanh menu >>> File >>> Save as Draft

Chức năng lưu nháp

Hệ thống báo đã lưu nháp thành công: Draft

Nếu muốn mở lại bản lưu nháp, người dùng sử dụng chức năng Document Drafts Report. Có thể lọc báo cáo theo một hoặc nhiều tiêu chí sau:

  • Theo người dùng (user)
  • Theo trạng thái (Open only)
  • Theo ngày (Date)
  • Theo loại chứng từ (Sales / Purchase / Inventory / Inventory Counting Transactions)

Document Drafts Report

Tìm đến chứng từ cần thao tác tiếp, nhấp đôi chuột trái hoặc chọn vào dòng của chứng từ và chọn OK để mở. Tiếp tục thao tác để hoàn tất chứng từ.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *