Thiết lập chứng từ Landed Cost

Thiết lập các thông tin cho chứng từ phân bổ giá trị mua hàng cho hàng mua nhập kho (Landed Cost) trong hệ thống SAP Business One: Administration >>> System Initialization >>> Document Settings >>> Per Document >>> Landed Costs

Thiết lập chứng từ Document Setting Landed Cost

Enable Multiple Broker Invoices for Landed Costs

Chọn hộp kiểm này để kích hoạt chức năng ghi nhận nhiều hóa đơn dịch vụ mua hàng của các nhà cung cấp khác nhau.

Lưu ý: một khi đã kích hoạt thì người dùng không thể hoàn tác

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *