Đổi tên trường (Changing Description)

Đổi tên trường (Field) là chức năng hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1) hỗ trợ cho phép người dùng có thể đổi tên của bất kỳ trường nào. Sự thay đổi này được lưu theo từng cá nhân người dùng, do vậy cùng một cửa sổ giao diện và trường nhưng tên có thể khác nhau đối với từng người.

Cách làm:

  • Mở cửa sổ có trường cần sửa, ví dụ Sales Order
  • Nhấn giữ phím Ctrl và nhấp đôi chuột trái vào trường muốn đổi, cửa sổ Changing Description xuất hiện
  • Nhập/sửa tên trường vào ô “New Description

Người dùng có thể thay đổi định dạng của trường thành in đậm (Bold), in nghiêng (Italics).

Đổi tên trường Change Description

  • Nhấn UpdateOK để đồng ý thay đổi.

Lưu ý: Trường hợp muốn quay lại nội dung gốc ban đầu thì nhấn Restore Defaults

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *