Các thiết lập chung (General Settings – Font and Background)

Đường dẫn, Administration >>> System Initialization >>> General Settings >>> Font & Bkgd. Sử dụng thẻ này để đặt Font chữ bạn sử dụng để hiển thị văn bản trong SAP Business One và để đặt logo công ty hoặc hình nền (Background) trong cửa sổ chính của SAP Business One.

Ghi chú:

  • Các thiết lập được xác định trên thẻ này áp dụng cho cấp công ty và được sử dụng làm giá trị mặc định cho người dùng được tạo mới. Nếu người dùng có ý định cá nhân hóa các cài đặt khác nhau cho mình, họ nên chuyển đến cửa sổ User – Setup.
  • Khi bạn thay đổi giá trị của một cài đặt trên thẻ này và cài đặt tương tự cũng có sẵn trong cửa sổ User – Setup, SAP Business One sẽ nhắc bạn chọn một trong các tùy chọn để quyết định cách thay đổi sẽ áp dụng cho:
    • New Users Only: Khi bạn chọn tùy chọn này, thay đổi sẽ chỉ áp dụng cho người dùng mới kể từ bây giờ; thay đổi sẽ không áp dụng cho những người dùng đã cá nhân hóa các cài đặt này trong cửa sổ User – Setup.
    • All Users (existing settings in User Setup will be reset): Khi bạn chọn tùy chọn này, các trường có liên quan trong cửa sổ User – Setup sẽ được cài đặt lại.

General Settings Font

Font

Chọn Font chữ để hiển thị văn bản trong SAP Business One. Font chữ mặc định là Tahoma.

Ghi chú

Thay đổi phông chữ có thể tăng hoặc giảm kích thước của cửa sổ.

Khi được sửa đổi, cài đặt này sẽ được cập nhật sau lần đăng nhập tiếp theo.

Font Size

Chọn kích thước font chữ của văn bản được hiển thị. Kích thước mặc định là 10.

Preview

Hiển thị bản xem trước về cách hiển thị Font chữ và kích thước Font chữ đã chọn sau khi chọn Update trong cửa sổ này.

Background, Browse

Chọn ảnh sẽ hiển thị làm nền cho cửa sổ SAP Business One chính.

Giá trị mặc định –Without– không hiển thị ảnh nền.

Chọn Browse để tìm kiếm hình ảnh trên máy tính của bạn hoặc trên mạng. Hình ảnh đã chọn cũng được lưu trong thư mục SAP Business One Picture.

Preview

Hiển thị bản xem trước về cách ảnh đã chọn sẽ được hiển thị làm hình nền sau khi chọn Update trong cửa sổ này.

Image Display

Cho biết cách hiển thị hình nền: Centralized, Full Screen, hoặc Tiled.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *