H – Thuật ngữ bắt đầu bằng chữ H trong hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1)

  1. hierarchy: cấu trúc phân nhánh, thường dùng để tổng hợp dữ liệu theo nhánh
  2. holiday: ngày nghỉ theo định nghĩa của đối tác (business partner) có ảnh hưởng đến ngày đến hạn (due date) của các chứng từ mua và bán có liên quan
  3. house bank: thông tin ngân hàng
  4. house bank account: tài khoản kế toán liên kết với ngân hàng

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *