Thiết lập chứng từ Production Order

Thiết lập các thông tin cho chứng từ lệnh sản xuất (Production Order) trong hệ thống SAP Business One: Administration >>> System Initialization >>> Document Settings >>> Per Document >>> Production Order

Thiết lập chứng từ Document Setting Production Order

Use for Components Transactions

Chọn một trong các tùy chọn sau:

 • Component WIP Accounts– Sử dụng các tài khoản chi phí sản xuất dở dang (Work In Progress – WIP) của các nguyên vật liệu/thành phần mặc định trong suốt quá trình sản xuất.

Ghi chú

  • Tài khoản WIP mặc định của một nguyên vật liệu/thành phần phụ thuộc vào định nghĩa của trường Set G/L Accounts By trong Item Master Data >>> Inventory. Tài khoản WIP có thể được sử dụng ở cấp độ Item Group/Warehouse/Item Level. Nếu hệ thống được thiết lập sử dụng Advanced G/L account determination, tài khoản WIP tùy thuộc vào các quy tắc (Rule) được khai báo. Nếu bạn xác định một tài khoản khác trong trường WIP Account của cửa sổ Production Order cho các nguyên vật liệu/thành phần thì tài khoản đó được sử dụng làm tài khoản WIP.
  • Đối với thành phần nguồn lực (Resource), tài khoản WIP của nguồn lực được xác định trong G/L Account Determination >>> Resource được áp dụng, trừ khi quy tắc trong Advanced G/L account determination xác định tài khoản Resource WIP khác. Nếu bạn xác định một tài khoản khác trong trường WIP Account của cửa sổ Production Order cho thành phần nguồn lực thì tài khoản đó được sử dụng làm tài khoản WIP.

 

 • Parent Item WIP Accounts– Sử dụng tài khoản WIP của thành phẩm / bán thành phẩm làm tài khoản WIP trong các giao dịch (cho toàn bộ nguyên vật liệu và thành phẩm/bán thành phẩm) trong suốt quá trình sản xuất.

Ghi chú

Tùy vào khai báo của trường Set G/L Accounts By trong Item Master Data >>> Inventory. Tài khoản WIP có thể được sử dụng ở cấp độ Item Group/Warehouse/Item Level. Nếu hệ thống được thiết lập sử dụng Advanced G/L account determination, tài khoản WIP tùy thuộc vào các quy tắc (Rule) được khai báo

 

Posting Schemas for Manufacturing

Chọn một trong các tùy chọn sau:

 • Accounting with Balance Sheet Accounts Only

Hệ thống chỉ sử dụng tài khoản WIP / Inventory trong quá trình hạch toán các giao dịch liên quan đến hoạt động sản xuất

Tài khoản WIP thường là tài khoản 154

Tài khoản WIP Variance thường là tài khoản 632

 

 • Accounting with Balance Sheet Accounts and Profit & Loss Accounts

Hệ thống sử dụng các tài khoản WIP / Inventory / WIP Offset / Inventory Offset trong quá trình hạch toán các giao dịch liên quan đến hoạt động sản xuất

Lưu ý: Tùy chọn này không phù hợp với chuẩn mực của VAS

 

Display Base Document Items in Procurement Confirmation Wizard When Target Documents Are Canceled

Nếu chọn hộp kiểm này, khi bạn hủy một tài liệu được tạo bởi Trình hướng dẫn xác nhận mua sắm (Procurement Confirmation Wizard), các mặt hàng trong tài liệu đã hủy có thể được hiển thị lại trong trình hướng dẫn để sử dụng lại.

 

Without User Confirmation

Tùy chọn này chỉ khả dụng khi hộp kiểm Display Base Document Items in Procurement Confirmation Wizard When Target Documents Are Canceled được chọn

  • Nếu chọn hộp kiểm này, khi bạn hủy một tài liệu được tạo bởi Trình hướng dẫn xác nhận mua sắm (Procurement Confirmation Wizard), các mặt hàng trong tài liệu đã hủy được hiển thị lại trong trình hướng dẫn để sử dụng lại.
  • Nếu bỏ chọn hộp kiểm này, thì khi hủy tài liệu do Trình hướng dẫn xác nhận mua sắm (Procurement Confirmation Wizard) tạo, bạn sẽ nhận được thông báo: Do you want the items to be reusable in Procurement Confirmation Wizard? Bạn cần quyết định xem bạn có muốn các mặt hàng được hiển thị lại hay không.

 

Allow Update of User-Defined Fields When Document Rows Are Not Editable

Chọn hộp kiểm này để bật chế độ cho phép người dùng được cập nhật các trường định nghĩa bởi người dùng (User-Defined Fields) nằm ở các dòng trong chứng từ Production Order.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *