Thiết lập chứng từ Delivery

Thiết lập các thông tin cho chứng từ giao hàng (Delivery) trong hệ thống SAP Business One: Administration >>> System Initialization >>> Document Settings >>> Per Document >>> Delivery

Thiết lập chứng từ giao hàng Delivery

When Duplicated Customer Reference No. Occurs

Khi nội dung trong trường Customer Reference No. bị trùng thì hệ thống sẽ phản ứng với các tùy chọn sau:

Without Warning: không phát bất kỳ cảnh báo nào

Warning Only: phát cảnh báo

Block Release/Receipt: chặn lưu chứng từ

Allow Copying Customer Reference No. to Target Doc.

Chọn hộp kiểm này để sao chép nội dung trường Customer Reference No. đến chứng từ đích.

Recommend Packaging Based on Item Master Data

Chọn hộp kiểm này để hệ thống đề xuất thông tin đóng gói dựa vào dữ liệu được khai báo trong Item Master Data >>> Sales Data >>> Package Type Quantity Per Package

Block documents with earlier Posting Date

Tùy chọn này chỉ khả dụng khi hộp kiểm Block documents with earlier Posting Date được chọn ở thẻ General trong Administration >>> System Initialization >>> Document Settings

Chọn hộp kiểm để thực thi chặn nếu chứng từ có ngày ghi sổ (Posting Date) sớm hơn chứng từ cùng loại trước đó.

Open Serial/Batch Selection for Auto. Allocated Items Issued Primarily by Bin Location

Mở cửa cửa sổ Serial/Batch Selection để chọn tự động mặt hàng được xuất ưu tiên theo Bin Location

Allow Update of User-Defined Fields When Document Rows Are Not Editable

Chọn hộp kiểm này để bật chế độ cho phép người dùng được cập nhật các trường định nghĩa bởi người dùng (User-Defined Fields) nằm ở các dòng trong chứng từ Delivery.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *