Thiết lập chứng từ Goods Receipt PO

Thiết lập các thông tin cho chứng từ nhập kho hàng mua (Goods Receipt PO) trong hệ thống SAP Business One: Administration >>> System Initialization >>> Document Settings >>> Per Document >>> Goods Receipt PO

Thiết lập chứng từ Document Setting Goods Receipt PO

When Duplicated Vendor Reference No. Occurs

Khi nội dung trong trường Vendor Reference No. bị trùng thì hệ thống sẽ phản ứng với các tùy chọn sau:

Without Warning: không phát bất kỳ cảnh báo nào

Warning Only: phát cảnh báo

Block Release/Receipt: chặn lưu chứng từ

Allow Copying Vendor Reference No. to Target Doc.

Chọn hộp kiểm này để sao chép nội dung trường Vendor Reference No. đến chứng từ đích.

Block documents with earlier Posting Date

Tùy chọn này chỉ khả dụng khi hộp kiểm Block documents with earlier Posting Date được chọn ở thẻ General trong Administration >>> System Initialization >>> Document Settings

Chọn hộp kiểm để thực thi chặn nếu chứng từ có ngày ghi sổ (Posting Date) sớm hơn chứng từ cùng loại trước đó.

Allow Update of User-Defined Fields When Document Rows Are Not Editable

Chọn hộp kiểm này để bật chế độ cho phép người dùng được cập nhật các trường định nghĩa bởi người dùng (User-Defined Fields) nằm ở các dòng trong chứng từ Goods Receipt PO.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *