Lưu và quản lý tùy chọn tin nhắn với SAP B1 (Message Preferences)

Trong quá trình vận hành hệ thống SAP Business One (SAP B1), ngưởi dùng sẽ được hỏi các câu tùy chọn theo từng ngữ cảnh. Để tránh việc trả lời lặp đi lặp lại các câu hỏi đó và gia tăng hiệu suất vận hành của người dùng, hệ thống hỗ trợ việc lưu và quản lý các tùy chọn tin nhắn (Saving and Managing Message Preferences).

Khi thấy một thông điệp hiển thị kèm hộp kiểm Remember my answer and do not show this message again, nếu người dùng chọn hộp kiểm, hệ thống sẽ ghi nhớ câu trả lời này. Nếu sau đó lặp lại hành động này thì thông điệp này sẽ không xuất hiện lại và hệ thống SAP B1 tự động trả lời từ kết quả lưu ghi nhớ trước đó.

Remember Answer

Tùy chọn tin nhắn được lưu theo từng người dùng cho từng cửa sổ làm việc. Người dùng có thể xóa các tùy chọn đã lưu bằng cách

  1. Đường dẫn Administration >>> Setup >>> General >>> Message Preferences
  2. Chọn dòng tùy chọn tin nhắn muốn xóa.
  3. Nhấp chuột phải lên dòng đó, chọn Remove.

Lưu và quản lý tùy chọn tin nhắn Message Preferences SAP B1

Kết quả:

Một khi tùy chọn tin nhắn đã bị xóa, tin nhắn có liên quan sẽ hiển thị mỗi lần người dùng thực hiện tác vụ có liên quan.

Có thể sao chép tùy chọn tin nhắn của người dùng bất kỳ cho những người dùng khác. Để thực hiện việc sao chép, mở cửa sổ User – Setup trong Administration >>> Setup >>> General >>> Users, chọn nút Copy Form Settings. Tùy chọn tin nhắn (Message Preferences) có thể được sao chép cùng với các thiết lập giao diện làm việc (Form Settings).

Copy Form Settings

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *