1. capitalization: vốn hóa tài sản cố định (tăng nguyên giá tài sản cố định)
 2. cash discount: chiết khấu thanh toán do việc thanh toán sớm hơn hạn định của hóa đơn
 3. chart of accounts: hệ thống tài khoản kế toán
 4. clearing account: tài khoản trung gian sử dụng để ghi nhận tạm ở bước trước và sẽ được đối ứng ở bước sau của một quy trình. Về cơ bản, sau khi quy trình hoàn tất thì tài khoản trung gian sẽ có số dư bằng 0
 5. committed: là tình trạng cho biết một lượng hàng hóa, vật tư đã được dành riêng cho khách hàng hoặc sử dụng nội bộ
 6. comparison period: kỳ so sánh, được dùng trong các báo cáo tài chính để so sánh giữa 2 kỳ với nhau
 7. contact person: người liên hệ
 8. continuous inventory: phương pháp kiểm kê thường xuyên hàng tồn kho
 9. contract template: mẫu hợp đồng dịch vụ trong đó định sẵn các cấp độ: loại hợp đồng, thời gian phục vụ, thời gian phản hồi, thời gian giải quyết sự cố,…
 10. control account: tài khoản công nợ, quản lý chi tiết theo từng đối tác (business partner)
 11. conversion difference: là sự chênh lệch tỷ giá giữa số của đồng tiền bản địa (local currency) và số của đồng tiền hệ thống (system currency)
 12. cost accounting: kế toán quản trị chi phí
 13. cost center: trung tâm chi phí
 14. creation date: ngày tạo chứng từ/giao dịch
 15. credit limit: giới hạn công nợ
 16. credit memo: chứng từ điều chỉnh giảm công nợ
 17. Crystal Reports: là công cụ tạo báo cáo / mẫu in chứng từ của hệ thống SAP Business One
 18. Crystal Reports layout: mẫu in chứng từ được tạo bởi công cụ Crystal Reports
 19. customer: khách hàng
 20. customer code: mã khách hàng
 21. customer equipment card: thẻ bảo hành thiết bị
 22. customer group: thông tin nhóm khách hàng, thường dùng để nhóm các khách hàng có cùng thuộc tính
 23. customer receivables: khoản phải thu khách hàng
 24. customer receivables aging: các khoản nợ của khách hàng kèm theo thông tin thời gian bao lâu khoản nợ đó phát sinh
 25. custom group: nhóm thuế nhập khẩu

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *