Chức năng nhân bản (Duplicate)

Người dùng có thể sử dụng chức năng nhân bản (duplicate) để tạo ra chứng từ/dữ liệu danh mục mới trong hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1).

  • Mở cửa sổ chứng từ/dữ liệu danh mục, tìm đến dữ liệu/chứng từ cần nhân bản, thực hiện nhân bản bằng cách: Thanh menu >>> Data >>> Duplicate hoặc click chuột phải lên khu vực chung (header), chọn Duplicate (chức năng nhân bản)

Chức năng nhân bản Duplicate

Hệ thống hiển thị thông báo có muốn tạo tham chiếu giữa chứng từ gốc và chứng từ được nhân bản không? Chọn Yes nếu đồng ý, chọn No nếu không đồng ý tạo tham chiếu.

Trường hợp muốn ghi nhớ và tự động áp dụng lựa chọn của mình cho những lần sau thì tick chọn vào nội dung “Remember My Answer and Do Not Show The Message Again

  Chức năng nhân bản Duplicate

Điền/bổ sung thêm các thông tin để hoàn tất chứng từ, nhấn Add để lưu lại chứng từ trong hệ thống.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *