Thiết lập chứng từ Equipment Card

Thiết lập các thông tin cho chứng từ thẻ bảo hành thiết bị (Equipment Card) trong hệ thống SAP Business One: Administration >>> System Initialization >>> Document Settings >>> Per Document >>> Equipment Card

Thiết lập chứng từ Document Setting Equipment Card

 

Add Multiple Business Partners to an Equipment Card

  • Cho phép bạn thêm nhiều đối tác kinh doanh khi tạo thẻ bảo hành thiết bị mới.
  • Cho phép kết hợp nhiều loại thẻ bảo hành thiết bị: Bán hàng (Sales) và Mua hàng (Purchasing). Khi bạn tạo một thẻ thiết bị mới, bạn có thể sử dụng loại này để thêm nhiều nhà cung cấp và khách hàng vào cùng một thẻ bảo hành thiết bị.

 

Automatically Add Business Partners from New Documents to Existing Equipment Cards

Khi một mặt hàng có số Serial nhất định đã tồn tại trong Equipment Card chưa hết hạn bảo hành và bạn tạo AR Invoice hoặc Delivery cho một đối tác kinh doanh mới với mặt hàng có cùng số Serial, đối tác kinh doanh sẽ tự động được thêm vào Equipment Card.

Nếu mặt hàng có số Serial đã tồn tại trong một hoặc nhiều Equipment Card đã hết hạn, Equipment Card mới bao gồm đối tác kinh doanh sẽ được tạo tự động.

Trong cả hai trường hợp, AR Invoice hoặc Delivery cũng sẽ tự động được thêm vào thẻ Transaction trong Equipment Card.

 

Ghi chú

Chức năng này chỉ khả dụng khi bạn chọn Auto. Create Equipment Card trong Administration >>> System Initialization >>> General Settings >>> Inventory.

Tùy chọn này khả dụng khi hộp kiểm Add Multiple Business Partners to an Equipment Card được chọn.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *