Các thiết lập chung (General Settings – Hide Functions)

Đường dẫn: Administration >>> System Initialization >>> General Settings >>> Hide Functions. Sử dụng thẻ này để ẩn các chức năng không được sử dụng do đặc thù của doanh nghiệp giúp đơn giản hóa giao diện người dùng. Nếu cần, một chức năng ẩn có thể được hiển thị bất cứ lúc nào.

General Settings Hide Functions

Dưới đây là các chức năng có thể bị ẩn và các ảnh hưởng tương ứng như sau:

Budget

Chọn hộp kiểm này để ẩn chức năng ngân sách (Budget) trong SAP Business One. Do đó, các thành phần sau sẽ bị ẩn:

  • Thẻ Budget, trong Administration >>> System Initialization >>> General Settings
  • Các chức năng của Budget Setup trong phân hệ Financials
  • Các báo cáo Budget trong phân hệ Financials >>> Financial ReportsReports >>> Financials
  • Chức năng Budget Versus Cost Accounting trong Financials >>> Cost Accounting
  • Hộp kiểm Relevant to Budget trong Financials >>> Chart of Accounts >>> Account Details

Ghi chú

Nếu đã có bất kỳ cài đặt nào liên quan đến ngân sách trong SAP Business One, chúng sẽ được đặt lại sau khi bạn ẩn chức năng ngân sách (Budget).

 

Payment Wizard

Chọn hộp kiểm này để ẩn chức năng Trình hướng dẫn thanh toán (Payment Wizard) trong SAP Business One. Do đó, các thành phần sau sẽ bị ẩn:

  • Payment Wizard trong phân hệ Banking
  • Payment Blocks trong Administration >>> Setup >>> Business Partners
  • Payment Methods trong Administration >>> Setup >>> Banking
  • Hộp kiểm Payment Block và Payment Method trong thẻ Accounting của các chứng từ mua bán trong phân hệ Sales – A/RPurchasing – A/P
  • Hộp kiểm Payment Block, Single Payment, và bảng Payment Methods trong thẻ Payment Run, đường dẫn Business Partners >>> Business Partner Master Data

 

Dunning Wizard

Chọn hộp kiểm này để ẩn trình hướng dẫn nhắc nợ (Dunning Wizard) trong SAP Business One. Do đó, các thành phần sau sẽ bị ẩn:

  • Dunning Wizard trong phân hệ Sales – A/R
  • Dunning Terms trong Administration >>> Setup >>> Business Partners
  • Hộp kiểm Block Dunning Letters trong các chứng từ bán hàng có liên quan của phân hệ Sales – A/R
  • Dunning Term và Automatic Posting trong Business Partners >>> Business Partner Master Data >>> Payment Terms (chỉ với loại khách hàng – Customer type)
  • Trường Dunning Level và Dunning Date, hộp kiểm Block Dunning Letters trong Business Partners >>> Business Partner Master Data >>> Accounting >>>  General (chỉ với loại khách hàng – Customer type)
  • Dunning History Report trong Business Partners >>> Business Partner ReportsReports >>> Business Partners

 

Cost Accounting

Chọn hộp kiểm này để ẩn chức năng kế toán quản trị chi phí (Cost Accounting) trong SAP Business One. Do đó, các thành phần sau sẽ bị ẩn:

  • Cost Accounting trong Administration >>> System Initialization >>> General Settings
  • Cost Accounting trong phân hệ Financials
  • Hộp kiểm Relevant for Cost Accounting và trường Distribution Rule trong Financials >>> Chart of Accounts
  • Trường Distribution Rule trong Journal EntryJournal Voucher Entry trong phân hệ Financials
  • Nếu hệ thống sử dụng nhiều chiều thông tin (chọn hộp kiểm Use Multi-dimensions trong Administration >>> System Initialization >>> General Settings >>> Cost Accounting):

♦ Cột Distribution Rule và Dimensions trong Posting TemplatesRecurring Postings trong phân hệ Financials

♦ Cột Distribution Rule và Dimensions trong các chứng từ mua bán của phân hệ Sales – A/RPurchasing – A/P

♦ Cột Distribution Rule và Dimensions trong các giao dịch kho của phân hệ Inventory

♦ Cột Distribution Rule và Dimensions trong Production Order của phân hệ Production

 

Serial Numbers and Batches

Chọn hộp kiểm này để ẩn chức năng quản lý số Serial/Batch trong SAP Business One. Do đó, sẽ không thể cập nhật hoặc tạo số Serial/Batch thông qua DI API. Ngoài ra, các thành phần sau sẽ bị ẩn:

  • Tùy chọn Manage Serial and Batch Cost By trong Administration >>> System Initialization >>> Company Details >>> thẻ Basic Initialization
  • Phần Serial Numbers and Batches của thẻ phụ Items trong Administration >>> System Initialization >>> General Settings >>> thẻ Inventory
  • Hộp kiểm Manage Serial Numbers and Batches trong Administration >>> Setup >>> Inventory >>> Warehouses >>> thẻ General
  • Phần Serial and Batch Numbers của thẻ General trong Inventory >>> Item Master Data
  • Phương pháp thực tế đích danh (Serial/Batches valuation method) trong Inventory >>> Item Master Data >>> thẻ Inventory Data
  • Item Serial Numbers và Batches trong Inventory >>> Item Management
  • Serial Number Transactions Reportthe Batch Number Transactions Report trong InventoryInventory Reports
  • Hộp kiểm Split Display by Batch/Serial Numbers trong cửa sổ Inventory Posting List – Selection Criteria trong Inventory >>> Inventory Reports
  • Trường Batch Restrictions trong Inventory >>> Bin Locations >>> Bin Location Master Data

Ghi chú

Không thể ẩn chức năng quản lý số Serial/Batch trong hệ thống đã có các mặt hàng đã được quản lý số Serial/Batch. Trong trường hợp như vậy, một thông báo lỗi sẽ xuất hiện.

 

Production

Chọn hộp kiểm này để ẩn chức năng sản xuất (Production) trong SAP Business One. Kết quả là, những thay đổi sau đây sẽ xảy ra:

  • Production và Resources được loại bỏ trong cửa sổ Main Menu của hệ thống SAP Business One.
  • Mục Resources trong Administration >>> Setup.
  • Bill of Materials được dời sang phân hệ Inventory. Người dùng có thể tạo các loại BoMs: SalesAssembly, or Template. Không thể tạo BoM loại Production.
  • Bill of Materials Report được dời đến Inventory >>> Inventory ReportsReports >>> Inventory >>> Reports.
  • Production Order bị loại khỏi thẻ Per Document trong Document SettingsPrint Settings trong  Administration >>> System Initialization.
  • Tất cả tài khoản kế toán xác định dở dang (WIP accounts) được loại bỏ khỏi Administration >>> Setup >>> Financials >>> G/L Account Determination >>> Inventory
  • Mục Production Order bị loại khỏi trong Sales – A/R >>> Document Printing
  • Không thể chọn Production orders làm chứng từ đích trong Purchasing – A/P >>> Procurement Confirmation Wizard
  • Hộp kiểm Production Items được loại khỏi bước Scenario Details trong MRP Wizard
  • Tùy chọn Production Orders Restrict Production Orders cũng như Production Orders trong phần Recommendations, được loại khỏi bước Documents Data Source trong MRP Wizard
  • Tùy chọn tạo Production Orders được loại khỏi cửa sổ Order Recommendation – Selection Criteria, và Production Order Series được khỏi khỏi thẻ General  trong MRP >>> Form Settings – Order Recommendation

 

MRP

Chọn hộp kiểm này để ẩn chức năng MRP trong SAP Business One. Do đó, các thành phần sau sẽ bị ẩn:

  • Phân hệ MRP trong cửa sổ Main Menu
  • Thẻ phụ Planning trong Administration >>> System Initialization >>> General Settings >>> thẻ Inventory
  • Trường Planning Method, Procurement Method, Order Interval, Order Multiple, Minimum Order Qty., và Tolerance Days trong Administration >>> Setup >>> Inventory >>> Item GroupsInventory >>> Item Master >>> Data >>> thẻ Planning Data
  • Cột Consume Forecast trong các chứng từ mua bán của phân hệ Sales – A/RPurchasing – A/P

 

Units of Measure

Chọn hộp kiểm này để ẩn chức năng đơn vị tính (Unit of Measure) trong SAP Business One. Do đó, các nội dung sau sẽ bị ẩn:

  • Mục Unit of Measure Unit of Measure Groups trong Administration >>> Setup >>> Inventory
  • Trường Default UoM Group trong Administration >>> Setup >>> Item Groups >>> thẻ General
  • Trường UoM Group và nút Define UoM Prices trong Inventory >>> Item Master Data
  • Trường UoM Code UoM Group trong các chứng từ mua bán và giao dịch kho (Sales – A/R, Purchasing – A/P, and Inventory documents)
  • Trường UoM Code trong Order Recommendation thuộc phân hệ MRP
  • Trường UoM Code trong bước Recommendations của chức năng MRP Wizard thuộc phân hệ MRP
  • Trường UoM Group và danh sách UoM trong cửa sổ Bar Codes thuộc Inventory >>> Item Master Data >>> nút Define Bar Codes

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *