Thiết lập nhóm thuế nhập khẩu (Customs Group – Setup)

Thiết lập nhóm thuế nhập khẩu (Customs Group) theo đường dẫn: Administration >>> Setup >>> Inventory >>> Customs Group. Sử dụng cửa sổ này để khai báo các nhóm thuế nhập khẩu dùng để xác định thuế nhập khẩu cho một mặt hàng được mua ở nước ngoài. Thuế nhập khẩu phát sinh và được tính khi bạn tiến hành nhập dữ liệu nhập khẩu vào chức năng Landed Cost.

Nhóm thuế nhập khẩu Customs Group

Name

Nhập tên của nhóm thuế nhập khẩu.

Number

Nhập số của nhóm thuế nhập khẩu.

Customs

Nhập % – Customs.

Purchase

Nhập % – Purchase.

Ghi chú: Ở Việt Name, hầu hết các trường hợp hàng nhập khẩu chỉ cần khai báo % – Purchase.

Other

Nhập % – Other.

Total

Hiển thị số phần trăm tổng được quyết định bởi các trường CustomsPurchaseOther theo công thức sau:

Total = [10,000 * A + (100 + A) * B * (100 + C)]/10,000

Trong đó: A = Customs, B = Purchase, C = Other

Customs Allocation Account

Chỉ định tài khoản để làm trung gian xử lý quá trình phân bổ thuế nhập khẩu (Customs duty).

Customs Expense Account

Chỉ định tài khoản chi phí thuế nhập khẩu.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *