Thuộc tính dòng trong lưới nhập liệu

Mặc định của hệ thống SAP Business One ẩn trường thuộc tính dòng (Type) trong các chứng từ, để hiển thị trường này, người dùng sử dụng Form Settings và chọn Visible, Active của trường Type

thuộc tính dòng

Có 3 thuộc tính của dòng liên quan đến lưới nhập liệu trong các chứng từ mua / bán.

thuộc tính dòng

Regular: dòng loại này dùng để nhập thông tin sản phẩm được chọn từ danh mục hàng hóa vật tư (Item Master Data)

Text: dòng loại này dùng để nhập nội dung văn bản để làm rõ về giá bán, chương trình khuyến mãi, …

Subtotal: dòng loại này dùng để cộng gộp giá trị của các dòng phía trên.

Subtotal

 

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *