Thiết lập chứng từ Service Call

Thiết lập các thông tin cho chứng từ cuộc gọi dịch vụ (Service Call) trong hệ thống SAP Business One: Administration >>> System Initialization >>> Document Settings >>> Per Document >>> Service Call

Thiết lập chứng từ Document Setting Service Call

 

Enable Scheduling Multiple Tickets

Một khi bạn chọn tùy chọn này, lưu ý là không thể đảo ngược do quá trình kích hoạt làm thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu.

Sau khi bật chế độ nhiều lịch trình (multiple scheduling), thẻ Scheduling mới sẽ được thay đổi trong cửa sổ Service Call. Bạn có thể chỉ định thông tin để lên lịch cho nhiều lần ghé thăm của một kỹ thuật viên cho cùng Service Call và/hoặc một lần ghé thăm của nhiều kỹ thuật viên.

  • Trường Technician đã được chuyển từ thẻ General sang Scheduling. Bạn có thể chọn một kỹ thuật viên cho một lượt viếng thăm cụ thể.
  • Bạn có thể chỉ định trường Handled by (kích hoạt trường này từ Form Settings) để chỉ định người đang xử lý cuộc gọi dịch vụ này.
  • Loại trường Address đã được thay đổi từ danh sách thả xuống (Drop down list) thành chọn từ danh sách (Choose from list). Bạn có thể xem và tìm địa chỉ một cách dễ dàng.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *