Sắp xếp dữ liệu (Sort Table)

Hệ thống ERP SAP Business One mặc định trình diễn dữ liệu tìm kiếm/báo cáo theo trật tự tăng dần của cột đầu tiên trong bảng. Tuy nhiên, người dùng có thể sắp xếp dữ liệu lại trong bảng bằng cách sử dụng chức năng sắp xếp (Sort Table). Có vài cách thực hiện như sau:

Mở bảng dữ liệu bằng cách thực hiện tìm kiếm hoặc thực thi báo cáo

sắp xếp dữ liệu sort table

Sử dụng con chuột (Mouse) và bàn phím (Bàn phím) #
    • Để sắp xếp theo thứ tự tăng dần, nhấp đôi chuột trái vào tiêu đề cột.

sắp xếp dữ liệu sort table

    • Để sắp xếp theo thứ tự giảm dần, giữ phím Alt + nhấn đôi chuột trái vào tiêu đề cột.

sắp xếp dữ liệu

Sử dụng thanh menu #
  • chọn Data >>> Sort Table
  • nhấn vào biểu tượng Sort Table icon

cửa sổ xuất hiện, chọn cột (Column) và thứ tự sắp xếp (Order)

Descending: giảm dần

Ascending: tăng dần

criteria

  • Sau khi hoàn tất tiêu chí sắp xếp dữ liệu, chon nút Sort Table, kết quả được lọc theo yêu cầu ở cả 2 cột

sort results

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *