Thiết lập thuế VAT (Tax Groups)

Để mở cửa sổ thiết lập thuế VAT (Tax Groups) trong hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1), đường dẫn Administration >>> Setup >>> Financials >>> Tax >>> Tax Groups

thiết lập thuế VAT

Trong đó:

Code: mã thuế

Name: tên thuếVAT

Inactive: tick chọn nếu không muốn sử dụng mã thuếnày nữa. Sau khi cập nhật thành công, người dùng không thể chọn mã thuế này trong quá trình nhập liệu chứng từ mới.

Category: có 2 tùy chọn

    • Output Tax: thuế đầu ra
    • Input Tax: thuế đầu vào

Acquisition/Reverse: cột này chỉ liên quan đến Thuế đầu vào (Input Tax). Tick chọn để khai báo mã thuế này có liên quan đến mua tài sản cố định (Acquisition) / bút toán đảo (Reverse).

Effective from, Rate %: ngày và thuế suất hiệu lực của mã thuếVAT. Trường hợp thuế suất thay đổi thì người dùng có thể điều chỉnh bằng cách nhấp đôi chuột trái vào dòng của mã thuế, sau đó khai báo ngày và thuế suất có hiệu lực mớitax group definition

Non Deduct. %: tỷ lệ phần trăm không được khấu trừ

Tax Account: tài khoản thuếVAT đầu ra/đầu vào.

Acquisition Tax Account: tài khoản thuếVAT mua TSCĐ.

Deferred Tax Account: tài khoản thuế được hoãn lại.

Non Deduct. Acct: tài khoản hạch toán số tiền không được khấu trừ.

Group Description: sử dụng để ghi chú các thông tin có liên quan.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *