Lỗi bị chặn khi lưu chứng từ liên quan đến Cost Accounting

Triệu chứng #

Khi thao tác lưu chứng từ trong hệ thống được kích hoạt quản lý kế toán quản trị chi phí (Cost Accounting), hệ thống thông báo lỗi: “G/L account XXX needs DR assignment for dimension 1; fill in DR-related fields“.

Cost Accounting Dimension JE block

Nguyên nhân #

Tài khoản XXX được thiết lập phải có thông tin chỉ định Distribution Rule/Cost Center. Nếu người dùng không chỉ định hệ thống sẽ chặn kèm với thông báo trên.

Giải pháp #

Bổ sung thông tin Distribution Rule/Cost Center đầy đủ theo thiết lập.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *