Chức năng hủy (Cancel)

Người dùng có thể dùng chức năng hủy (Cancel) để hủy chứng từ do sai dữ liệu hoặc sai quy trình vận hành trong hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1). Có 2 loại hủy:

Hủy những chứng từ không phát sinh hạch toán kế toán: Purchase/Sales Blanket Agreement, Purchase Request, Purchase/Sales Quotation, Purchase/Sales Order,… #

Mở chứng từ cần hủy, click chuột phải trên khu vực chung của chứng từ (Document header) hoặc thanh menu >>> Data rồi chọn Cancel

Chức năng hủy

Hệ thống hiển thị cảnh báo sẽ không thể khôi phục lại trạng thái ban đầu nếu đã xác nhận hủy. Nhấn Yes nếu đồng ý hủy, No nếu không đồng ý.

Confirmation

Hệ thống chuyển trạng thái Open thành Cancelled để vô hiệu chứng từ bị hủy.

Cancelled

Hủy những chứng từ có phát sinh hạch toán kế toán: Goods Receipt PO, Goods Return, A/P Invoice, A/P Credit Memo, Delivery, Return, A/R Invoice, A/R Credit Memo,… #

Mở chứng từ cần hủy, click chuột phải trên khu vực chung của chứng từ (Document header) hoặc thanh menu >>> Data rồi chọn Cancel (chức năng hủy)

Cancellation

Hệ thống tạo thêm 1 chứng từ để điều chỉnh số liệu hạch toán kế toán (Cancellation)

Cancellation

Người dùng nhấn nút Add để lưu kết quả hủy, hệ thống hiển thị cảnh báo sẽ không thể khôi phục lại trạng thái ban đầu nếu đã xác nhận hủy. Nhấn Yes nếu đồng ý hủy, No nếu không đồng ý.

A/R Invoice cancellation

Hệ thống chuyển trạng thái Open thành Cancelled để vô hiệu chứng từ bị hủy và tạo thêm 1 chứng từ dạng Cancellation để sinh ra bút toán hạch toán đảo với trạng thái Closed

Chức năng hủy AR Invoice Cancellation

Powered by BetterDocs

1 thought on “Chức năng hủy (Cancel)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *