Thiết lập chứng từ AR Credit Memo

Thiết lập các thông tin cho chứng từ hóa đơn bán hàng điều chỉnh giảm (AR Credit Memo) trong hệ thống SAP Business One: Administration >>> System Initialization >>> Document Settings >>> Per Document >>> AR Credit Memo

Thiết lập chứng từ điều chỉnh giảm hóa đơn bán hàng AR Credit Memo

When Duplicated Customer Reference No. Occurs

Khi nội dung trong trường Customer Reference No. bị trùng thì hệ thống sẽ phản ứng với các tùy chọn sau:

Without Warning: không phát bất kỳ cảnh báo nào

Warning Only: phát cảnh báo

Block Release/Receipt: chặn lưu chứng từ

 

Check for Duplicate Under

Có 2 tùy chọn để thiết lập cho hệ thống kiểm tra thông tin bị trùng theo

      • Individual Customer Only: chỉ kiểm tra trùng theo từng khách hàng
      • All Customers: kiểm tra trùng cho toàn bộ khách hàng

Check for Duplicate in Current Fiscal Year Only

Chọn hộp kiểm này để chỉ kiểm tra trùng trong năm tài chính hiện hành.

Block documents with earlier Posting Date

Tùy chọn này chỉ khả dụng khi hộp kiểm Block documents with earlier Posting Date được chọn ở thẻ General trong Administration >>> System Initialization >>> Document Settings

Chọn hộp kiểm để thực thi chặn nếu chứng từ có ngày ghi sổ (Posting Date) sớm hơn chứng từ cùng loại trước đó.

Allow Setting Item Cost When Document is Not Based

Chọn hộp kiểm để cho phép khai báo Item Cost trong trường hợp không tham chiếu chứng từ cơ sở

Allow Update of User-Defined Fields When Document Rows Are Not Editable

Chọn hộp kiểm này để bật chế độ cho phép người dùng được cập nhật các trường định nghĩa bởi người dùng (User-Defined Fields) nằm ở các dòng trong chứng từ AR Down Payment.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *