Thiết lập khu vực địa lý (Territory)

Sử dụng thông tin khu vực địa lý (Territory) để quản lý cấu trúc và thứ bậc vị trí của đối tác, giúp truy xuất thông tin khu vực địa lý trong báo cáo quản lý cơ hội kinh doanh (Opportunities Reports) trong hệ thống ERP SAP Business One

Đường dẫn: Administration >>> Setup >>> General >>> Territories

Khu vực địa lý

  1. Đánh dấu Territory bất kỳ, sau đó chọn nút Add Same-Level (tạo mới cùng cấp) or nút Add Sub-Level (tạo mới cấp con)
  2. Để đổi vị trí của Territory, đánh dấu và kéo đến vị trí mong muốn trong khu vực hiển thị. Hoặc có thể chọn trong danh mục trong Location Order bên trái
  3. Để đổi Territory cấp cha, chon Territory trong Parent Territory
  4. Nhấp chọn Update để lưu dữ liệu

Trường hợp muốn xóa dữ liệu Territory, phải đảm bảo Territory cần xóa chưa được liên kết với bất kỳ dữ liệu/giao dịch nào. Để xóa Territory, nhấp chuột phải vào Territory cần xóa và chọn Remove.

Trường hợp không xóa được do đã liên kết đến dữ liệu/giao dịch khác, người dùng có thể chọn nút Set Inactive.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *