Các thiết lập chung (General Settings – Budget)

Đường dẫn: Administration >>> System Initialization >>> General Settings >>> thẻ Budget.

General Settings Budget

Budget Initialization

Chọn hộp kiểm để kích hoạt quản lý ngân sách. Một khi được chọn, các chức năng liên quan đến ngân sách xuất hiện trong phân hệ Financials, và các trường xuất hiện ở cửa sổ hiện tại.

Ghi chú: Ngoại trừ trường For Annual Budget/For Monthly Budget, tất cả thiết lập bên dưới được cập nhật cho công ty, cho tất cả người dùng.

 • Block Deviation from Budget– Chặn việc tạo các giao dịch khiến ngân sách bị vượt.
 • Warning– Gửi cảnh báo khi vượt quá ngân sách. Người dùng có thể xác nhận thêm giao dịch hoặc hủy bỏ.
 • Without Warning– Thêm, mà không có bất kỳ hạn chế hoặc cảnh báo nào đối với các giao dịch vượt quá ngân sách.

Chọn Block Deviation from Budget hoặc Warning, sẽ hiển thị các trường sau:

For Annual Budget/For Monthly Budget– Đối với ngân sách hàng năm, cài đặt này được cập nhật cho từng người dùng. Đối với ngân sách hàng tháng, nó chỉ được cập nhật sau lần đăng nhập tiếp theo cho tất cả người dùng trong công ty.

  • Purchase Request– Khi bạn thêm yêu cầu mua hàng (Purchase Request), hệ thống sẽ kiểm tra ngân sách tài khoản.
  • Purchase Orders– Khi bạn thêm một đơn mua hàng (Purchase Order), hệ thống sẽ kiểm tra ngân sách tài khoản.
  • Goods Receipt POs– Khi bạn thêm phiếu nhập kho (Goods Receipt PO), hệ thống sẽ kiểm tra ngân sách tài khoản.
  • Accounting– Khi bạn thêm chứng từ sẽ tạo phiếu hạch toán kế toán (JE), ví dụ: A/P Invoice hoặc JE tạo thủ công, hệ thống sẽ kiểm tra ngân sách tài khoản.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *