Date deviates from permissible range

Triệu chứng: #

Khi nhấn nút lưu các chứng từ: hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1) hiển thị lỗi và không cho lưu “Date deviates from permissible range”

Date deviates from permissible range

Nguyên nhân: #

Kỳ kế toán (Posting Period) khai báo DueDate nhỏ hơn ngày DueDate của chứng từ đang thao tác.

Cách khắc phục: #

Cập nhật lại DueDate của kỳ kế toán để đảm bảo DueDate của chứng từ luôn nhỏ hơn DueDate của kỳ kế toán

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *