Thiết lập chứng từ Sales Order

Thiết lập các thông tin cho chứng từ đơn bán hàng (Sales Order) trong hệ thống SAP Business One: Administration >>> System Initialization >>> Document Settings >>> Per Document >>> Sales Order

Document Settings Sales Order

Default Days for Order Cancellation

Nhập số ngày mà bạn có thể hủy đơn hàng.

Allow Changes to Existing Orders

Chọn tùy chọn này để cho phép người dùng có quyền (authorized user) thực hiện các thay đổi trong đơn hàng hiện hữu.

Activate Automatic Availability Check

Hệ thống tự động kiểm tra số lượng có sẵn cho các mặt hàng có trong đơn hàng trước khi chúng được lưu (Add) vào và đưa ra các giải pháp khác nhau khi số lượng có sẵn ít hơn số lượng trong đơn hàng.

Ghi chú

Trường này không khả dụng khi bạn chọn hộp kiểm Enable Advanced Available to Promise trong Document Settings >>> General. Chi tiết xem thêm Enabling Advanced ATP.

Sales Order Approved

Cho phép sao chép đơn hàng sang chứng từ đích. Khi được chọn, hộp kiểm Approved trong thẻ Logistics trong cửa sổ Sales Order được chọn theo mặc định.

When Duplicated Customer Reference No. Occurs

Khi nội dung trong trường Customer Reference No. bị trùng thì hệ thống sẽ phản ứng với các tùy chọn sau:

Without Warning: không phát bất kỳ cảnh báo nào

Warning Only: phát cảnh báo

Block Release/Receipt: chặn lưu chứng từ

Allow Copying Customer Reference No. to Target Doc.

Chọn hộp kiểm này để sao chép nội dung trường Customer Reference No. đến chứng từ đích.

Reopen Doc. by Creating Returns/Goods Returns/Credit Memos Based on It

Nếu bạn chọn hộp kiểm này, bạn có thể quyết định xem có mở lại đơn bán hàng (Sales Order) hoặc đơn mua hàng (Purchase Order) hay không khi bạn tạo chứng từ trả lại (Return) hoặc trả lại hàng hóa (Goods Return) dựa trên Sales Order hoặc Purchase Order hoặc khi bạn tạo Credit Memo dựa trên Invoice. Hệ thống sẽ nhắc bạn đưa ra quyết định mỗi khi bạn tạo các chứng từ Return, Goods Return, Credit Memo.

Without User Confirmation

Nếu chọn hộp kiểm này, bạn luôn mở lại Sales Order hoặc Purchase Order khi tạo chứng từ Return hoặc Goods Return.

Trường này chỉ khả dụng nếu hộp kiểm Reopen Doc. by Creating Returns/Goods Returns/Credit Memos Based on It  được chọn.

Procurement Wizard: Activate Automatically for Drop-Ship Warehouse Lines

Xác định xem hộp kiểm Procure Drop-Ship Items trên thẻ Logistics trong cửa sổ Sales Order có được chọn theo mặc định hay không.

Nếu nó được chọn, Procurement Confirmation Wizard sẽ mở ra khi bạn thêm các Sales Order với các mặt hàng từ kho hàng Dropship.

Display Base Document Items in Procurement Confirmation Wizard When Target Documents Are Canceled

Nếu chọn hộp kiểm này, khi bạn hủy một tài liệu được tạo bởi Procurement Confirmation Wizard, các mặt hàng trong tài liệu đã hủy có thể được hiển thị lại trong trình hướng dẫn (Wizard) để sử dụng lại.

Without User Confirmation

Tùy chọn này chỉ khả dụng khi hộp kiểm Display Base Document Items in Procurement Confirmation Wizard When Target Documents Are Canceled được chọn.

Nếu chọn hộp kiểm này, khi bạn hủy một tài liệu được tạo bởi Procurement Confirmation Wizard, các mặt hàng trong tài liệu đã hủy sẽ hiển thị lại trong trình hướng dẫn (Wizard) để sử dụng lại.

Nếu bạn bỏ chọn hộp kiểm này, thì khi hủy tài liệu do được tạo bởi Procurement Confirmation Wizard, bạn sẽ nhận được thông báo xác nhận: Do you want the items to be reusable in Procurement Confirmation Wizard? Bạn cần quyết định xem bạn có muốn các mặt hàng được hiển thị lại hay không.

Allow Update of User-Defined Fields When Document Rows Are Not Editable

Chọn hộp kiểm này để bật chế độ cho phép người dùng được cập nhật các trường định nghĩa bởi người dùng (User-Defined Fields) nằm ở các dòng trong chứng từ Sales Order.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *