Các thiết lập chung (General Settings – Pricing)

Đường dẫn: Administration >>> System Initialization >>> General Settings >>> Pricing. Sử dụng thẻ này để cài đặt cho các khía cạnh khác nhau của giá được xác định trong hệ thống SAP Business One, thiết lập các bảng giá bị vô hiệu (Inactive Pricelist) có được hiển thị và cho phép xóa các mặt hàng không có giá trong cơ sở dữ liệu.

General Settings Pricing Price

Display Zero Price in Documents if Price Source is Based on Inactive Price Lists

Chọn hộp kiểm nếu muốn thiết lập hiển thị giá = 0 trong các chứng từ nếu nguồn giá đến từ các bảng giá bị vô hiệu (Inactive Price List)

Period and Volume Discounts: chiết khấu theo số lượng và thời gian (đường dẫn: Inventory >>> Price Lists)

Special Prices for Business Partners: giá đặc biệt cho đối tác (đường dẫn: Inventory >>> Price Lists)

Price Lists: các bảng giá (đường dẫn: Inventory >>> Price Lists)

Remove Unpriced Items from Price List in Database

Chọn nếu bạn muốn xóa tất cả các mã hàng mà không có giá từ cơ sở dữ liệu. Thiết lập có thể giúp giảm kích thước cơ sở dữ liệu và tăng hiệu suất khi bạn đang chạy các ứng dụng trên cơ sở dữ liệu, như với các truy vấn SQL và Addon.

Ghi chú

Khi một mặt hàng không có giá được khai báo thủ công (manual) hoặc có tham chiếu đến bảng giá khác kèm trọng số(factor), nó sẽ không bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu.

Khi bạn bỏ chọn hộp kiểm này, tất cả các mã hàng không có giá được thêm vào cơ sở dữ liệu.

Price List base manual

Ghi chú

Khi hộp kiểm này được chọn, SAP Business One sẽ loại bỏ tất cả các mặt hàng mà không có giá từ cấp cơ sở dữ liệu nhưng vẫn hiển thị tất cả các mặt hàng ở cấp ứng dụng. Để không hiển thị các mặt hàng không có giá, bao gồm cả trong chính ứng dụng, hãy sử dụng cài đặt Hide Unpriced Items, nằm trong tiêu chí lựa chọn của bảng giá và các báo cáo.

Khi được sửa đổi, cài đặt này được cập nhật ngay lập tức cho tất cả người dùng.

Bạn có thể thay đổi cài đặt này bất cứ lúc nào.

Effective Price Considers All Price Sources

Chọn hộp kiểm này để xem xét tất cả các nguồn giá khi tính giá có hiệu lực, bất kể bạn có xác định giảm giá trong cửa sổ Discount Groups hay không.

Sau khi bạn chọn hộp kiểm này, hệ thống sẽ hỏi liệu bạn có muốn chọn Effective Price Considers All Price Sources cho tất cả các đối tác kinh doanh hay không.

    • Nếu bạn chọn Yes, hộp kiểm Effective Price Considers All Price Sources trên thẻ Payment Terms của cửa sổ dữ liệu danh mục chính Business Partner Master Data sẽ được chọn cho tất cả các đối tác kinh doanh có tùy chọn Effective Price là giá cao nhất (Highest Price) hoặc giá thấp nhất (Lowest Price).
    • Nếu bạn chọn No, hộp kiểm Effective Price Considers All Price Sources trên thẻ Payment Terms của cửa sổ dữ liệu danh mục chính Business Partner Master Data sẽ vẫn còn vì tất cả các đối tác kinh doanh có tùy chọn giá hiệu quả là giá cao nhất hoặc giá thấp nhất.

Hộp kiểm Effective Price Considers All Price Sources trên thẻ Payment Terms của cửa sổ dữ liệu danh mục chính Business Partner Master Data sẽ lấy giá trị của hộp kiểm này khi có thể lựa chọn, nghĩa là khi bạn chọn giá cao nhất (Highest Price) hoặc giá thấp nhất (Lowest Price) trong danh sách thả xuống Effective Price trên thẻ Payment Terms của cửa sổ dữ liệu danh mục chính Business Partner Master Data.

Display inactive Price Lists in:

Chọn xem các bảng giá không hoạt động (inactive price list) được hiển thị trong danh sách thả xuống của Bảng giá (price lists dropdown list), có sẵn để chọn ở các cửa sổ khác nhau, như sau:

    • Reports– Chọn hộp kiểm này để bao gồm các inactive price list trong cửa sổ tiêu chí lựa chọn của Price ReportInventory in Warehouse Report.
    • Sales, Purchase and Inventory Documents– Chọn hộp kiểm này để bao gồm các inactive price list trong các cửa sổ sau:

Gross Profit;

Form Settings của các chứng từ mua bán, và các chứng từ giao dịch kho;

Inventory TransferInventory PostingGoods IssueIssue for Production;

báo cáo Document Drafts;

Inventory Opening Balance.

    • Settings– Chọn hộp kiểm này để bao gồm các inactive price list trong các cửa sổ sau:

Document Settings;

Special Prices for Business Partners;

Period and Volume Discounts;

thẻ Payment Terms trong Business Partner Master Data;

Customer\Vendor Groups – Setup;

Express Configuration Wizard;

Item Master Data;

Bill of Material;

Inventory Revaluation.

Ghi chú

Trong cửa sổ chính Price Lists và trong cửa sổ Update Parent Item Prices Globally, tất cả các bảng giá luôn được hiển thị trong danh sách thả xuống Bảng giá.

Theo mặc định, tất cả các hộp kiểm không được chọn.

Khi một hoặc nhiều hộp kiểm ở trên được chọn, tất cả các bảng giá, đang hoạt động (active) và bị vô hiệu (inactive), được hiển thị trong danh sách thả xuống bảng giá có liên quan. Ngoài ra, tất cả các bảng giá bị vô hiệu xuất hiện với chuỗi ‘inactive‘ trong danh sách thả xuống, để dễ dàng nhận ra.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *