Thiết lập loại vận chuyển (Shipping Type – Setup)

Thiết lập danh mục loại vận chuyển (Shipping Type) theo đường dẫn: Administration >>> Setup >>> Inventory >>> Shipping Type. Sử dụng cửa sổ này để chỉ định cách các đơn hàng được vận chuyển hoặc các phương thức trong hoạt động nhập khẩu. Ví dụ, hàng không, đường biển hoặc chuyển phát nhanh có thể thực hiện giao hàng. Các loại vận chuyển được xác định trong cửa sổ này có thể được chỉ định làm thông tin trong chứng từ mua bán. 

Shipping Type loại vận chuyển

Name

Tên của loại vận chuyển.

Web Site

Địa chỉ website của công ty vận chuyển

Active

Chọn hoặc hủy chọn để ấn/hiển thị loại vận chuyển trong quá trình nhập liệu các chứng từ mua bán. Nếu một loại vận chuyển bị hủy chọn, nó sẽ được ẩn đi ở tất cả các danh sách thả xuống của trường Shipping Type trong thẻ Logistics của các chứng từ mua bán.

Ghi chú

Mặc dù bị ẩn không được chọn trong danh sách thả xuống khi tạo mới nhưng nó vẫn được hiển thị ở các chứng từ với trạng thái Open/Closed .

    • Trường Shipping Type trong cửa sổ Item Master Data >>> General
    • Trường Shipping Type trong cửa sổ Business Partner Master Data >>> General
    • Cột Shipping Type trong cửa sổ Pick Pack and Production Manager
    • Cột Shipping Type trong cửa sổ Pick List

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *