Các thiết lập chung (General Settings – Cost Accounting)

Đường dẫn: Administration >>> System Initialization >>> General Settings >>> Cost Accounting. Sử dụng thẻ này để thiết lập cấu hình liên quan đến kế toán quản trị (cost accounting) trong hệ thống SAP Business One.

Ghi chú

Khi được sửa đổi, cài đặt trên tab này được cập nhật ngay lập tức cho tất cả người dùng. Không có tự động làm mới cho các cửa sổ hiện đang mở.

General Settings Cost Accounting

Use Multidimensions

Chọn hộp kiểm để:

  • Cho phép sử dụng nhiều chiều (Dimension) liên quan đến trung tâm chi phí (cost centers) và quy tắc phân bổ (distribution rules)
  • Kích hoạt cửa sổ mới có tên Dimensions (Financials >>> Cost Accounting >>> Dimensions), trong đó bạn có thể sử dụng tối đa 5 Dimensions.
  • Thêm trường Dimension vào các số cửa sổ và báo cáo.
  • Lưu trữ thông tin Cost Center, Distribution Rule vào trường Dimension.
  • Cho phép người dùng tạo quy tắc phân phối thủ công cho các giao dịch.

Ghi chú

Một khi các Dimension khác với Dimension 1 được kích hoạt (chọn hộp kiểm Act. của Dimension tương ứng trong cửa sổ Dimensions), bạn không thể bỏ chọn hộp kiểm Use Multidimensions.

Display Distribution Rules

 • Chọn In a Unified Column để hiển thị các quy tắc phân phối của nhiều Dimension  trong một cột, được phân tách bằng dấu “;“. Bạn có thể nhập Distribution Rule theo cách thủ công cho các Dimension tương ứng được phân tách bằng dấu “;” hoặc chọn biểu tượng để mở cửa sổ Select Distr. Rule, trong đó bạn có thể xác định quy tắc phân bổ cho các Dimension tương ứng.
 • Chọn In Separate Columns để hiển thị tất cả các Dimension đang hoạt động trong các cột riêng biệt.

Bạn có thể thay đổi trạng thái nút của 2 tùy chọn này bất cứ lúc nào. Thay đổi chỉ ảnh hưởng đến cách hiển thị nhiều Dimension trong một hoặc nhiều cột; nó không ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu.

Ghi chú

Hai nút radio chỉ hiển thị khi bạn chọn hộp kiểm Use Multidimensions.

Specify how a journal entry line without a distribution rule and/or project should be posted if the G/L account is set up for cost accounting

SAP Business One thực hiện các hành động mà bạn đã xác định ở đây cho các bút toán kế toán (JE) mà không được chỉ định distribution rule hoặc project code.

Distribution Rule

Đối với các tài khoản kế toán mà bạn đã chọn một hoặc nhiều hộp kiểm Dimension trong cửa sổ Chart of Accounts, SAP Business One thực hiện các tác vụ mà bạn đã chọn ở đây cho các JE trong đó các tài khoản kế toán không được chỉ định distribution rule được xác định cho các Dimension đã chọn.

Nếu bạn chọn:

   • Without Warning: SAP Business One cho phép lưu JE mà không phát cảnh báo.
   • Block Posting: SAP Business One ngăn việc lưu JE kèm theo câu thông báo lỗi.

Có 2 tình huống:

   • Hộp kiểm Use Multidimensions được chọn: chọn biểu tượng để mở cửa sổ Distribution Rule on Dimensions và chọn các tùy chọn từ danh sách thả xuống cho Dimension đang hoạt động.
   • Hộp kiểm Use Multidimensions không được chọn: hãy chọn các tùy chọn từ danh sách thả xuống.

Tùy chọn mặc định là Without Warning. Bạn có thể thay đổi các tùy chọn bất cứ lúc nào.

Nếu bạn kích hoạt tùy chọn Block Posting trong cửa sổ Distribution Rule on Dimensions và nếu hộp kiểm Distribution Rule được chọn cho các tài khoản chi phí/doanh thu trong cửa sổ Chart of Accounts, thì bạn có thể thực hiện kết chuyển cuối kỳ (Period-End Closing) cho tài khoản đó:

   • Hộp kiểm Apply to Period-End Closing không được chọn: SAP Business One cho phép bạn thực hiện Period-End Closing cho tài khoản chi phí/doanh thu.
   • Hộp kiểm Apply to Period-End Closing được chọn: việc thực hiện Period-End Closing giống như các giao dịch khác tạo ra các JE; nó bị chặn.
   • Tùy chọn Apply to Automatically Created Transactions không được chọn: SAP Business One áp dụng chặn các giao dịch JE thủ công. Các JE được tạo tự động sẽ không bị chặn.
   • Tùy chọn Apply to Automatically Created Transactions được chọn: SAP Business One áp dụng chặn cho cả JE được nhập thủ công lẫn tự động.

Chức năng tương tự cũng được áp dụng cho các thiết lập đối với Project Code.

Project Code

Đối với các tài khoản kế toán mà bạn đã chọn hộp kiểm Project trong cửa sổ Chart of Accounts, SAP Business One thực hiện các tác vụ mà bạn đã chọn ở đây cho các JE trong đó các tài khoản kế toán không được chỉ định Project.

Nếu bạn chọn:

   • Without Warning: SAP Business One cho phép lưu JE mà không phát cảnh báo.
   • Block Posting: SAP Business One ngăn việc lưu JE kèm theo câu thông báo lỗi.

Tùy chọn mặc định là Without Warning. Bạn có thể thay đổi các tùy chọn bất cứ lúc nào.

Cost Accounting Adjustment Settings

SAP Business One sử dụng các cài đặt mặc định mà bạn xác định tại đây khi nhập các JE để điều chỉnh kế toán quản trị chi phí (Cost Accounting).

Default Series

Xác định Dãy số Serial mặc định sẽ được sử dụng cho JE khi thực hiện Cost Accounting Adjustment. Người dùng chỉ được chọn Dãy số Serial được khai báo ở đây.

Default G/L Account

Xác định tài khoản kế toán mặc định sẽ được sử dụng cho JE khi khi thực hiện Cost Accounting Adjustment. Người dùng chỉ được chọn tài khoản kế toán được khai báo ở đây.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *