Thiết lập chứng từ AR Invoice

Thiết lập các thông tin cho chứng từ hóa đơn bán hàng (AR Invoice) trong hệ thống SAP Business One: Administration >>> System Initialization >>> Document Settings >>> Per Document >>> AR Invoice

Thiết lập chứng từ hóa đơn bán hàng AR Invoice

When Duplicated Customer Reference No. Occurs

Khi nội dung trong trường Customer Reference No. bị trùng thì hệ thống sẽ phản ứng với các tùy chọn sau:

Without Warning: không phát bất kỳ cảnh báo nào

Warning Only: phát cảnh báo

Block Release/Receipt: chặn lưu chứng từ

 

Check for Duplicate Under

Có 2 tùy chọn để thiết lập cho hệ thống kiểm tra thông tin bị trùng theo

      • Individual Customer Only: chỉ kiểm tra trùng theo từng khách hàng
      • All Customers: kiểm tra trùng cho toàn bộ khách hàng

Check for Duplicate in Current Fiscal Year Only

Chọn hộp kiểm này để chỉ kiểm tra trùng trong năm tài chính hiện hành.

Allow Copying Customer Reference No. to Target Doc.

Chọn hộp kiểm này để sao chép nội dung trường Customer Reference No. đến chứng từ đích.

Recommend Packaging Based on Item Master Data

Chọn hộp kiểm này để hệ thống đề xuất thông tin đóng gói dựa vào dữ liệu được khai báo trong Item Master Data >>> Sales Data >>> Package Type Quantity Per Package

Block documents with earlier Posting Date

Tùy chọn này chỉ khả dụng khi hộp kiểm Block documents with earlier Posting Date được chọn ở thẻ General trong Administration >>> System Initialization >>> Document Settings

Chọn hộp kiểm để thực thi chặn nếu chứng từ có ngày ghi sổ (Posting Date) sớm hơn chứng từ cùng loại trước đó.

Open Serial/Batch Selection for Auto. Allocated Items Issued Primarily by Bin Location

Mở cửa cửa sổ Serial/Batch Selection để chọn tự động mặt hàng được xuất ưu tiên theo Bin Location

Allow Update of User-Defined Fields When Document Rows Are Not Editable

Chọn hộp kiểm này để bật chế độ cho phép người dùng được cập nhật các trường định nghĩa bởi người dùng (User-Defined Fields) nằm ở các dòng trong chứng từ AR Down Payment.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *