Cancellation is not possible; posting date exceeds limit of 30 days allowed for cancellation

Xử lý lỗi thông báo “Cancellation is not possible; posting date exceeds limit of 30 days allowed for cancellation” như sau:

Triệu chứng:

Lỗi này xảy ra khi thực hiện hủy (Cancel) chứng từ có phát sinh giao dịch hạch toán kế toán (Delivery, A/R Invoice, A/R Credit Memo, GRPO, A/P Invoice, A/P Credit Memo,…). Hệ thống thông báo: “Cancellation is not possible; posting date exceeds limit of 30 days allowed for cancellation”

Cancellation is not possible

Nguyên nhân:

Hệ thống thiết lập chỉ cho phép thực hiện thao tác hủy trong vòng 30 ngày. Nếu ngày hủy – Posting date của chứng từ bị hủy > 30 thì hệ thống báo lỗi không được phép.

Cách khắc phục:

Mở rộng số ngày cho phép hủy trong Administration >>> System Initialization >>> Document Settings

Trong tab General, chỉnh lại số ngày: Max. No. of Days for Canceling Marketing Documents Before or After Posting

 

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *