Các biểu tượng trên thanh công cụ (Icons in Toolbar)

Trên thanh công cụ (toolbar) có nhiều biểu tượng đại diện cho các thao tác trong hệ thống. Sau đây là phân nhóm và ý nghĩa của từng biểu tượng trong hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1).

bieu tuong thanh cong cu toolbar

Người dùng có thể ẩn / hiện các nhóm biểu tượng trên thanh công cụ bằng cách nhấp chuột phải vào thanh công cụ và chọn/hủy chọn các nhóm biểu tượng sau:

biểu tượng trên thanh công cụ toolbar

  • File

Preview Preview: xem trước mẫu in chứng từ

Print Print: in chứng từ

Outlook Email Outlook Email: gửi cho đối tác bằng Email

SMS SMS: gửi qua tin nhắn (không khả dụng với Việt Nam)

Fax Fax: gửi qua Fax

Excel Excel: xuất dữ liệu sang Excel

Word Word: xuất dữ liệu sang Word

PDF PDF: xuất dữ liệu sang PDF

Launch Application Launch Application: chạy ứng dụng khác

Lock Screen Lock Screen: khóa màn hình

  • Data

Find Find: chuyển sang chế độ tìm kiếm

Add Add: chuyển sang chế độ thêm mới

First Data Record First Data Record: về mẫu tin đầu tiên

Previous Data Record Previous Data Record: về mẫu tin trước

Next Data Record Next Data Record: tới mẫu tin kế tiếp

Last Data Record Last Data Record: tới mẫu tin cuối

Refresh Record Refresh Record: làm mới mẫu tin

Filter Table Filter Table: lọc bảng

Sort Table Sort Table: sắp xếp bảng

  • Go To

Base Document Base Document: quay về chứng từ cơ sở

Target Document Target Document: đi đến chứng từ dích

Gross Profit Gross Profit: lợi nhuận gộp

Payment Means Payment Means: phương thức thanh toán

Volume and weight calculation Volume and Weight Calculation: tính toán khối lượng và trọng lượng

Transaction Journal Transaction Journal: nhật ký chứng từ

Journal Entry Preview Journal Entry Preview: xem trước bút toán hạch toán

  • Tools

Layout Designer Layout Designer: thiết kế mẫu in chứng từ

Form Settings Form Settings: thiết lập giao diện nhập liệu

Query Manager Query Manager: cửa sổ quản lý câu truy vấn

Live Collaboration Live Collaboration: chức năng tương tác với các người dùng khác

Send to Conversation Send To Conversation: gửi dữ liệu cho cuộc hội thoại

  • Window

Worklist messages overview Worklist Messages Overview: cửa số tin nhắn quy trình

Messages Alerts Overview Messages/Alerts Overview: cửa sổ tin nhắn/cảnh báo

Calendar Calendar: lịch

Default Branch Selection Default Branch Selection: chọn chi nhánh mặc định

My personal Settings My Personal Settings: các thiết lập cá nhân hóa

  • Exteme App

Available to Promise check Available To Promise Check: kiểm tra hàng có sẵn để hứa

Delivery Schedule Management Delivery Schedule Management: quản lý lịch trình giao hàng

Cash flow forecast Cash Flow Forecast: dự báo dòng tiền

Pervasive analytics Pervasive Analytics: phân tích dữ liệu tổng hợp

  • Web Client

web client Web Client: truy cập SAP Business One bằng Web Client

  • Help

context help Context Help: trợ giúp theo ngữ cảnh

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *