Thuật ngữ thường dùng trong hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1) bắt đầu bằng chữ J:

  1. journal remark: diễn giải bút toán hạch toán kế toán
  2. journal type: loại hạch toán, phân biệt từ nguồn hình thành: hóa đơn, thu, chi,…
  3. journal voucher: bút toán nháp
  4. journal entry: bút toán hạch toán kế toán, thể hiện việc ghi sổ tăng/giảm tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí,… giúp kế toán viên lượng hóa được tình hình hoạt động của doanh nghiệp thông qua các báo cáo tài chính.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *