Thiết lập chứng từ Purchase Order

Thiết lập các thông tin cho chứng từ đơn mua hàng (Purchase Order) trong hệ thống SAP Business One: Administration >>> System Initialization >>> Document Settings >>> Per Document >>> Purchase Order

Thiết lập chứng từ Document Setting Purchase Order

Split PO

Chọn để xác định xem có chia đơn mua hàng liên quan đến nhiều kho hàng (Warehouse) hay không.

Nếu bạn chọn hộp kiểm này, SAP Business One sẽ nhắc bạn tạo các đơn đặt hàng con bằng cách xác nhận tin nhắn để tạo các đơn mua hàng con riêng cho từng kho.

PO Split đơn mua hàng con

 

Purchase Order Approved

Chọn để cho phép sao chép đơn mua hàng vào chứng từ đích.

When Duplicated Vendor Reference No. Occurs

Khi nội dung trong trường Vendor Reference No. bị trùng thì hệ thống sẽ phản ứng với các tùy chọn sau:

Without Warning: không phát bất kỳ cảnh báo nào

Warning Only: phát cảnh báo

Block Release/Receipt: chặn lưu chứng từ

Allow Copying Vendor Reference No. to Target Doc.

Chọn hộp kiểm này để sao chép nội dung trường Vendor Reference No. đến chứng từ đích.

Reopen Doc. by Creating Returns/Goods Returns/Credit Memos Based on It

Nếu bạn chọn hộp kiểm này, bạn có thể quyết định xem có mở lại đơn bán hàng (Sales Order) hoặc đơn mua hàng (Purchase Order) hay không khi bạn tạo chứng từ trả lại (Return) hoặc trả lại hàng hóa (Goods Return) dựa trên Sales Order hoặc Purchase Order hoặc khi bạn tạo Credit Memo dựa trên Invoice. Hệ thống sẽ nhắc bạn đưa ra quyết định mỗi khi bạn tạo các chứng từ Return, Goods Return, Credit Memo.

Without User Confirmation

Nếu chọn hộp kiểm này, bạn luôn mở lại Sales Order hoặc Purchase Order khi tạo chứng từ Return hoặc Goods Return.

Trường này chỉ khả dụng nếu hộp kiểm Reopen Doc. by Creating Returns/Goods Returns/Credit Memos Based on It  được chọn.

Allow Update of User-Defined Fields When Document Rows Are Not Editable

Chọn hộp kiểm này để bật chế độ cho phép người dùng được cập nhật các trường định nghĩa bởi người dùng (User-Defined Fields) nằm ở các dòng trong chứng từ Purchase Order.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *