Lọc dữ liệu (Filter)

Lọc dữ liệu (Filter) giúp tinh chỉnh kết quả tìm kiếm/báo cáo trong hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1). Chẳng hạn, khi kết quả tìm kiếm hoặc báo cáo trả về quá nhiều dữ liệu, người dùng có thể giới hạn kết quả bằng cách lọc theo khách hàng, trạng thái chứng từ, số tiền của chứng từ,…

Cách làm #

Thực hiện tìm kiếm dữ liệu danh mục hoặc chứng từ.

Lọc dữ liệu filter

Trên thanh menu, chọn biểu tượng filter icon hoặc nhấp phải chuột, chọn Filter Table

Lọc dữ liệu filter

Cửa số Filter Table xuất hiện, khai báo các tiêu chí lọc với quy tắc và giá trị cần lọc.

criteria

Xác nhận lọc bằng cách nhấn nút Filter.

criteria

Dữ liệu trong bảng đã được lọc với biểu tượng trên các cột được khai báo tiêu chí lọc.

filter results

Để đóng cửa sổ Filter Table, chọn nút Cancel.

Bỏ lọc kết quả (Removing Filters) #

Để bỏ lọc kết quả, người dùng chọn lại biểu tượng filter icon trên thanh menu.

Lưu ý: hệ thống mặc định lưu lại các tiêu chí đã được lựa chọn để lọc của lần trước, để xóa các lựa chọn đó, người dùng nhấn vào nút Clear và thao tác lại các quy tắc và giá trị cần lọc.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *