Thiết lập nhóm khách hàng/nhà cung cấp (Customer / Vendor Groups – Setup)

Đường dẫn: Administration >>> Setup >>> Business Partners >>> Customer / Vendor Groups, sử dụng cửa sổ này để khai báo nhóm khách hàng/nhà cung cấp trong hệ thống SAP Business One. Có thể phân nhóm theo các thuộc tính kinh doanh hoặc địa lý, chẳng hạn:

  • Đại lý cấp 1 / Đại lý cấp 2
  • Khách hàng trong nước / Khách hàng nước ngoài
  • Nhà cung cấp trong nước / Nhà cung cấp nước ngoài

Lưu ý

Customer / Vendor Groups thường được sử dụng để lọc trong báo cáo hoặc thiết lập chung bảng giá.

Mỗi khách hàng/nhà cung cấp (Customer / Vendor) chỉ được gán cho môt nhóm.

Nếu nhu cầu cần nhiều thông tin để đáp ứng yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, bạn có thể sử dụng các thuộc tính của đối tác kinh doanh (Business Partner Properties) hoặc tự tạo thêm các trường tự định nghĩa (User Defined Fields – UDF).

Customer Vendor Group Setup Thiết lập nhóm khách hàng nhà cung cấp

Group Name

Tên của nhóm, độ dài tối đa 100 ký tự.

Price List

Chọn bất kỳ bảng giá nào trong cột Price List, theo yêu cầu. Theo mặc định, bảng giá đã chọn được chỉ định cho khách hàng/nhà cung cấp khi nhóm khách hàng/nhà cung cấp cụ thể được chọn trong cửa sổ Business Partner Master Data.

Ghi chú

Tùy thuộc vào thiết lập trong phần General Settings >>> Pricing >>> Display Inactive Price Lists, bạn có thể chọn tất cả bảng giá hoặc chỉ những bảng giá còn hiệu lực (Active Price List)

Nếu bạn thay đổi bảng giá được hiển thị ở đây thành tùy chọn trống (không có bảng giá), bảng giá cho tất cả đối tác kinh doanh thuộc nhóm khách hàng/nhà cung cấp cụ thể sẽ được chỉ định từ bảng giá của điều khoản thanh toán (payment terms).

Effective Discount Group

Chọn bất kỳ tùy chọn nào trong cột Effective Discount, theo yêu cầu. Tùy chọn đã chọn được gán mặc định khi Business Partner Master Data mới được tạo hoặc khi nhóm của Business Partner được thay đổi. Effective Discount đã chọn sẽ ảnh hưởng đến tính toán chiết khấu bất cứ khi nào có nhiều hơn một chiết khấu được xác định cho Business Partner trong Discount Groups.

Effective Price

Chọn bất kỳ tùy chọn nào trong cột Effective Price, theo yêu cầu. Tùy chọn đã chọn có hiệu lực khi bạn tạo chứng từ mua bán. Tùy chọn giá hiệu lực đã chọn sẽ xác định giá được sử dụng trong chứng từ bất cứ khi nào có nhiều hơn một mức giá khả dụng.

 

Sau khi hoàn tất các khai báo của bạn, hãy chọn nút OK.

Để xóa Customer/Vendor Groups, hãy chọn dòng muốn xóa:

  • Từ thanh menu, chọn Data >>> Remove
  • Nhấn chuột phải vào dòng cần xóa, chọn Remove

nhấn nút  Update để xác nhận với hệ thống.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *