Enter a quantity that does not cause the inventory level to fall below zero

Triệu chứng #

Khi nhấn nút lưu chứng từ xuất kho: Delivery/ Goods Return/ Issue for Production/ Goods Issue, hệ thống ERP SAP Business One (SAP B1) xuất hiện câu báo lỗi: “Enter a quantity that does not cause the inventory level to fall below zero

Nguyên nhân #

Số lượng trên phiếu xuất kho sẽ gây ra tình trạng âm kho.

Cách khắc phục #

Kiểm tra lại số lượng tồn kho, số lượng trên phiếu xuất kho và thực hiện điều chỉnh để không còn tình trạng số lượng muốn xuất lớn hơn số lượng tồn kho.

Powered by BetterDocs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *